O spolku

DSV Deutscher Studentenverein

  • je občianske združenie, združujúce aktívnych nemecky hovoriacich študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorí sa zaujímajú o reálie nemecky hovoriacich krajín, o politické systémy týchto krajín, o dianie v nich, ako aj o medzinárodné vzťahy vo všeobecnosti.

  • základný cieľ OZ DSV spočíva v zaplnení informačnej medzery, týkajúcej sa týchto krajín, v uľahčení získavania informácií aj nemecky nehovoriacim študentom, ktorí sa o danú oblasť zaujímajú, ako aj v podpore odbornej diskusie a kvalifikovaného výskumu vo sfére politických vied a medzinárodných vzťahov.

  • hlavnou činnosťou občianskeho združenia DSV je organizovanie stretnutí členov DSV, organizovanie prednášok, seminárov, konferencií a diskusií zameraných prioritne na oblasť nemecky hovoriacich krajín a iné témy, týkajúce sa spoločensko-politického života, medzinárodných vzťahov a pod.

  • K ďalším aktivitám patrí nadväzovanie kontaktov a spolupráce s diplomatickými zastupiteľstvami nemecky hovoriacich krajín, ako aj rôznymi mimovládnymi organizáciami.