KRONIKA‎ > ‎

S.E. Dr. Axel Hartmann an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen

uverejnené 9. 9. 2013, 4:09 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:58 ]

Dňa 11. marca 2013 navštívil  pán veľvyslanec Dr. Axel Hartmann Univerzitu Mateja Bela po štvrtýkrát. Pri tejto príležitosti a v rámci podujatia „Dni Nemecka 2013“ sa uskutočnila prednáška na tému: Nemecko a jeho špecifické postavenie v rámci Európskej únie.

Na začiatku prednášky rozprával o dvoch dôvodoch, pre ktoré je dôležité učiť sa nemecký jazyk na Slovensku. Na jednej strane existuje historický dôvod, pretože v minulosti Nemci ťažbou surovín na území Slovenska pomáhali pri budovaní viacerých slovenských miest a ešte aj dnes žije na Slovensku 5 000-ová  menšina Karpatských Nemcov. Na druhej strane existuje praktický dôvod, pretože cca. 400 nemeckých firiem pôsobí na Slovensku.

Špecifická rola Nemecka v Európskej únii vyplýva zo skutočnosti, že Nemecko je najväčšou krajinou v Únii, a preto musí niesť zodpovednosť za európsky rozvoj. Pán veľvyslanec označil krízu za dlhovú krízu, pretože situácia v oblasti rozpočtov národných štátov je obzvlášť kritická. Z tohto dôvodu je dôležité zavádzať v problémových krajinách reformy. Na zachovanie pracovných miest a hospodárskeho rastu je potrebné znížiť byrokraciu a prehnanú reguláciu a vytvoriť priateľskú investičnú politiku.

Následne pán veľvyslanec spomenul niekoľko charakteristík európskej integrácie. Tými boli najskôr vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Cieľom bola myšlienka národných štátov a ostatných zabrániť ďalšej vojne v Európe. V roku 1987 vznikol európsky vnútorný trh, dva roky pred pádom Berlínskeho múru a rozpadom komunistického režimu v Európe. Po znovuzjednotení Nemecka sa európska integrácia prehĺbila Maastrichtskou zmluvou. Krátko nato bolo v niektorých krajinách Európskej únie zavedené euro ako spoločná mena. Pán veľvyslanec označil euro za dieťa nemeckej jednoty a chápe euro ako projekt, ktorý nás všetkých spája a preto musia všetky štáty Európskej únie dodržiavať istú disciplínu.

Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej boli zodpovedané otázky študentov.


 
Am 11.3.2013 hat S.E. Herr Botschafter Dr. Axel Hartmann die Matej Bel Universität für den vierten Mal besucht. Bei dieser Angelegenheit und im Rahmen der Veranstaltung "Deutschland Tage 2013", hat er eine Vorlesung über das Thema: Deutschland und seine spezifische Position in der Europäischen Union gehalten.

Er begann seine Vorlesung mit zwei Gründen, für welche es sehr wichtig ist die deutsche Sprache in der Slowakei zu lernen. Einerseits gibt es einen historischen Grund, weil die Deutschen in der Vergangenheit bei der Entwicklung mehrerer slowakischer Städte durch Bergbau mitgeholfen haben und auch heute leben 5000 Karpatendeutschen in der Slowakei. Andererseits gibt es einen praktischen Grund, weil rund 400 deutscher Firmen in der Slowakei wirken.

Die spezifische deutsche Rolle in der EU ergibt sich aus der Tatsache, dass Deutschland das größte Land ist und deshalb muss die Verantwortung für die europäische Entwicklung tragen. Herr Botschafter nennt die Krise als Schuldenkrise, weil die Situation der Haushalte der nationalen Staaten besonders kritisch ist. Daher ist es wichtig, die Reformen in den Staaten mit Problemen einzuleiten. Um die Arbeitsplätze und das Wirtschaftswachstum zu sichern, ist es nötig, Bürokratie und Uberregulierung abzubauen und für Investitionen freundliche Politik zu machen.

Danach hat Herr Botschafter mehrere Merkmale der europäischen Integration erwähnt. Diese waren zuerst die Bildung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft. Das Ziel war den Gedanken von Nationalstaaten und dem anderen Krieg in Europa zu verhindern. In 1987 entstand der europäische Binnenmarkt, zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Europa. Nach der deutschen Wiedervereinigung hat sich die europäische Integration durch den Vertrag von Maastricht vertieft. Kurz danach wurde der Euro in einigen Ländern der EU als gemeinsame Währung eingeführt. Herr Botschafter hat Euro als Kind der deutschen Einheit genannt und versteht Euro als ein Projekt, das uns alle verbindet und deshalb müssen alle Staaten der EU Disziplin halten.

Nach der Vorlesung folgte die Diskussion, in der die Fragen der Studenten beantwortet wurden.


Comments