KRONIKA‎ > ‎

Prednáška na tému "Slovensko - nemecká bilaterálna spolupráca v oblasti obrany s p. Rüdigerom Heinrichom

uverejnené 22. 1. 2016, 13:48 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein

V rámci podujatia Dni nemecky hovoriacich krajín našu fakultu navštívil vojenský pridelenec SRN na Slovensku, podplukovník Generálneho štábu, pán Rüdiger Heinrich. Stretnutie s ním, ktorým sa oficiálne zahájili Dni nemecky hovoriacich krajín, sa konalo v spoločenskej miestnosti o 12:15. Témou prednášky bola : "Slovensko - nemecká bilaterálna spolupráca v oblasti obrany". Prednáška sa konala v nemeckom jazyku v rámci predmetu Local Studies.

Pplk. Heinrich si pripravil prezentáciu, ktorá sa dotýkala uvedenej témy. Keďže Slovensko i Nemecko sú členskými krajinami NATO, prezentácia sa zaoberala štruktúrou, aktérmi a fungovaním Severoatlantickej aliancie, ako aj jej partnermi a aktuálnymi výzvami, či budúcim smerovaním. Vlastnými slovami priblížil problematiku Severoatlantickej zmluvy a jej najdôležitejších súčastí. Zjednodušene následne objasnil civilnú a vojenskú štruktúru NATO, úlohy a kompetencie jednotlivých zložiek a výborov. Pplk. Heinrich sa venoval aj koordinácii obrannej politiky v podmienkach Nemecka a štruktúre velenia rámci Aliancie. Nasledovalo vysvetlenie rozhodovacích procesov v NATO aj na národnej úrovni. Pre lepšie pochopenie vnútorných procesov v Severoatlantickej aliancii, načrtol aj porovnanie orgánov NATO s EÚ. V ďalšej časti prednášky sa pán pplk. venoval strategickému konceptu NATO a úlohám ktoré z neho vyplývajú. Zaoberal sa taktiež partnerstvami Aliancie a jej prístupu k jednotlivým kľúčovým štátom. Zdôraznila sa otázka komunikácie s Ruskom. Veľmi významnou témou je rovnako otázka ďalšieho rozširovania NATO. Jednou z posledných rozoberaných tém bol summit uskutočnený vo Walese v roku 2014, ktorý je – aj s prihliadnutím na situáciu na Ukrajine - považovaný za jeden z najvýznamnejších posledného obdobia. V otázke ďalšieho smerovania Aliancie sa hovorí o novej strategickej koncepcii či vyššom rozpočte. V týchto i iných otázkach bola naša pozornosť upriamená na plánovaný summit NATO vo Varšave, ktorý sa uskutoční vo februári budúceho roku.

Po prednáške mali študenti tradične možnosť klásť nášmu hosťovi otázky, ktorú mnohí využili. V tejto časti sa okrem iného pozornosť upriamila najmä na v súčasnosti zrejme najzávažnejší problém Európy, ktorým je utečenecká kríza. Keďže postoje Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko k danej problematike sú diametrálne odlišné, záujem o diskusiu bol značný. Prvú prednášku v rámci podujatia môžeme hodnotiť veľmi pozitívne.
Herr Oberstleutnant Heinrich besuchte unsere Fakultät in den Rahmen der Veranstaltung: Tage der deutschsprachigen Länder. Das Treffen öffnete offiziell unsere Veranstaltung, die um 12:15 Uhr im Gemeinschaftsraum stattfand. Das Hauptthema lautete: Deutsch - Slowakische bilaterale Kooperation im Bereich der Verteidigung. Der Vortrag wurde auf Deutsch gehalten in den Rahmen von Local Studies. Herr Heinrich vorbereitete eine Präsentation, die dieses Thema anging.  Denn die Slowakei sowie Deutschland gehören zu den Mitgliedsstaaten der NATO, in seinem Vortrag widmete er sich der Struktur, den Akteuren und dem Lauf der Nordatlantischen Allianz, sowohl sprach er über die Partner, aktuellen Herausforderungen und nächste Richtung von NATO. Er erklärte in eigenen Worten die Problematik des Nordatlantischen Vertrags und seines wichtigsten Komponenten. Herr Oberleutnant erläuterte vereinfacht die zivile und militärische Struktur der NATO, die Aufgaben und Kompetenzen einzelner Elementen und Ausschüssen. Dann erzählte er noch über die Koordination der Verteidigungspolitik in Deutschland und über die Kommandostruktur der NATO. Folgend erklärte er die Prozesse die die  Entscheidungsabläufe und Einsätze der Truppen auf der NATO Ebene und nationalen Ebene umfassen. Für ein besseres Verständnis der internen Prozesse in der NATO, verglich er  die EU Organen mit  NATO Organen. Im nächsten Teil der Vorlesung sprach Herr Oberstleutnant Heinrich über strategisches Konzept NATO, über die Rolle, die diese Allianz im internationalen Raum spielt und über die Aufgaben, die sie erfüllt. Er widmete sich den Partnerschaften von NATO und erklärte ihre Stellung zu den anderen Staaten, zusammen mit der Frage der nächsten Erweiterung. Unter anderem wurde die Bedeutung der Kommunikation mit Russland betont. Ein anderes Thema, das besprochen wurde, war der NATO-Gipfel, der 2014 in Wales stattfand. Er war wichtig auch wegen der Situation in Ukraine. Abschließend wurde die Frage nächster Richtung der Allianz besprochen. Unsere Aufmerksamkeit wurde auch auf den geplanten NATO-Gipfel in Warschau gerichtet, der wird im Februar 2016 stattfinden.

Wie gewöhnlich, nach der Vorlesung hatten die Studenten Möglichkeit Fragen zu stellen, die sie auch benutzten. Die Diskussion beschäftigte sich vor allem mit der Flüchtlingskrise. Weil dieses Thema so aktuell ist, und die Stellungen Deutschlands und der Slowakei so unterschiedlich sind, das Publikum hatte großes Interesse an der Diskussion.

Die erste Vorlesung mit Diskussion in den Rahmen der Veranstaltung: Tage der deutschsprachigen Länder können wir sehr positiv auswerten.
Comments