KRONIKA‎ > ‎

Prednáška „Jazyková politika EÚ“

uverejnené 8. 9. 2013, 11:40 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 20. 9. 2013, 7:08 ]

           Dňa 20. novembra 2012,  prijal pozvanie na prednášku DSV diplomat pán Jozef Reinvart, pôsobiaci v súčasnosti na Odbore všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami Európskej únie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 
           Vo svojej prednáške na tému „Jazyková politika EÚ“ sa zameral predovšetkým na potrebu rozvoja kultúrneho rozmeru európskej integrácie, ktorý môže slúžiť ako cesta k prevencii konfliktov a zlepšeniu spolunažívania občanov rôznych národností a etník. Európska únia dlhodobo zdôrazňuje svoje hlavné krédo „jednota v rôznorodosti“, čím sa predpokladá možnosť zjednotia pri zachovávaní jazykovej a kultúrnej rôznosti členských krajín a ich občanov. Napriek tomu však narážame na problém vznikajúcich jazykových bariér medzi príslušníkmi jednotlivých európskych štátov v prípade, že neovládajú rovnaký jazyk. Práve prezentácia pána Reinvarta poukázala na komplikovanosť v jazykovej oblasti na európskej úrovni, keďže pri súčasných 27 členských krajinách vzniká až 506 kanálov na tlmočenie a pri predpokladanom rozširovaní EÚ o štáty Západného Balkánu počet kanálov na tlmočenie narastie až na 1332. V dôsledku týchto prognóz je možné zahájiť intenzívnejšiu kooperáciu medzi členskými štátmi pri budovaní spoločnej kultúrnej a jazykovej politiky. Ako možné riešenie uvádza pán diplomat zavedenie spoločného mostového jazyka, napr. v podobe esperanta, ktorým v súčasnosti hovoria obyvatelia v 170 štátoch sveta. 

Z prednášky vyplýva nevyhnutnosť hľadania objektívnych alternatívnych možností riešenia jazykových a kultúrnych problémov s cieľom jazykového a kultúrneho zrovnoprávnenia občanov Európskej únie. 
Jozef Reinvart

             
          Am 20.11.2012 hat die Einladung zur Vorlesung des DSVereins der Diplomat, Herr Jozef Reinvart, gegenwärtig wirkender am Referat der Allgemeinen Angelegenheiten und  der Beziehungen zu den Institutionen der Europäischen Union des Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik, angenommen. 
     
        In seiner Vorlesung zum Thema „Sprachpolitik der Europäischen Union“, hat er sich vor allem auf den Bedarf der Entwicklung der kulturellen Dimension der EU konzentriert, die als der Weg zur Verhütung der Konflikten und Verbesserung des Zusammenlebens der Bürger verschiedener Nationalitäten und Ethnika dienen kann. Die Europäische Union betont langfristig ihr Hauptkredo: „Einheit in Vielfalt“, das die Möglichkeit der Vereinigung bei  der Einhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt der Mitgliedsländer und ihrer Bürger voraussetzt. Trotzdem stoßen wir doch noch auf das Problem der aufsteigenden sprachlichen Barrieren zwischen den Mitgliedern einzelner Staaten des Europas im Fall, wenn diese nicht die gleiche Sprache beherrschen. Eben die Präsentation Herrn Reinvarts hat auf die  Kompliziertheit im sprachlichen Gebiet auf der europäischen Ebene hingewiesen, da bei gegenwärtigen 27 Mitgliedsländern beim Dolmetschen bis zu 506 Kanäle entstehen und bei der vorausgesetzten Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten Westbalkans die Zahl der Kanäle bis zu 1332 aufwächst. Auf Grund dieser Prognosen ist möglich intensivere Kooperation der Mitgliedsstaaten beim Aufbau der gemeinsamen Kultur- und Sprachpolitik zu eröffnen. Als mögliche Lösung bringt Herr Diplomat die Einführung der gemeinsamen Brückensprache vor, zum Beispiel in der Form des Esperanto, das in der Gegenwart die Bewohner in 170 Staaten der Welt sprechen. 

        Aus der Vorlesung folgt die Notwendigkeit aus, die objektiven alternativen Möglichkeiten der Lösung der sprachlichen und kulturellen Probleme zu suchen, mit dem Ziel der Gleichberechtigung der EU-Bürger zu erreichen.

Jozef Reinvart

Comments