KRONIKA‎ > ‎

Prednáška „20 Jahre bilaterale Beziehungen Österreich / Slowakei, Gute Freunde - Starke Partner“

uverejnené 8. 9. 2013, 11:50 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 19. 9. 2013, 11:57 ]
 
       21. novembra 2012 sa konala prednáška mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, J.E. Dr. Josefa Markusa Wuketicha na tému „20 Jahre bilaterale Beziehungen Österreich / Slowakei, Gute Freunde - Starke Partner“. 

 

         Pán veľvyslanec sa venoval viacerým oblastiam intenzívnej slovensko-rakúskej spolupráci, so zameraním na ich politické, ekonomické a kultúrne vzťahy, ktoré sú zo strany najvyšších politických predstaviteľov oboch štátov hodnotené ako priateľské a na vysokej úrovni. Dôkazom dobrých susedských vzťahov je aj nárast vzájomnej obchodnej výmeny, čím sa Rakúsko zaradilo na piate miesto v rebríčku najväčších obchodných partnerov Slovenska. Zároveň sa predpokladá spoločný postup oboch krajín na európskej úrovni pri riešení súčasnej prehlbujúcej sa dlhovej krízy, čo je podmienené aj faktom, že Rakúsko je jediným susedným štátom Slovenska, ktoré je členom eurozóny. Obe krajiny sú taktiež participantmi Dunajskej stratégie, zahájenej v roku 2011 medzi 16 európskymi štátmi, nielen členmi Európskej únie, s cieľom podporovať vzájomnú spoluprácu všetkých zainteresovaných štátov v oblasti turizmu a rozvoja infraštrukturálnych projektov. Prednáška pán veľvyslanca potvrdila intenzívnu spoluprácu Rakúska a Slovenska aj v budúcnosti napriek určitým problémom, týkajúcich sa napr. jadrovej energetiky.

 Josef Markus Wuketich

        Am 21.11.2012 hat die Vorlesung außerordentliches und bevollmächtigtes Botschafters der Republik Österreich in der Slowakei, J.E. Dr. Josefs Markus Wuketich, zum Thema „20 Jahre bilaterale Beziehungen Österreich/Slowakei, Gute Freunde-Starke Partner“   stattgefunden. 

        Herr Botschafter hat sich mehreren Gebieten der intensiven slowakisch-österreichischen Mitarbeit gewidmet, mit der Konzentration auf politische, ökonomische und kulturelle Beziehungen, die aus der Seite der höchsten politischen Vertreter beider Staaten als freundliche und auf hohem Niveau bewertet sind. Der Beweis guter Nachbarbeziehungen ist auch die Zunahme gegenseitigen Handelsaustausches, womit sich Österreich auf fünfte Stelle in der Rangfolge der größten Handelspartner der Slowakei eingeordnet hat. Zugleich setzt man gemeinsamen Fortschritt beider Länder auf der europäischen Ebene bei der Lösung  gegenwärtiger vertiefender Schuldkrise voraus, was die Tatsache, dass Österreich der einzige Nachbarstaat der Slowakei ist, der gleichzeitig ein Mitglied der Eurozone ist, vorausbedingt. Beide Länder partizipieren ebenfalls an der sogenannten Donaustrategie, die im Jahr 2011 zwischen 16 europäischen Staaten, nicht nur EU-Mitgliedsstaaten, eröffnet wurde, mit dem Ziel die gegenseitige Mitarbeit aller beteiligten Staaten im Gebiet des Tourismus und Entwicklung der infrastrukturellen Projekte zu fördern. Die Vorlesung Herrn Botschafters hat die intensive Kooperation zwischen Österreich und der Slowakei auch in der Zukunft bestätigt, trotz einiger Probleme, die zum Beispiel die Atomenergetik betreffen.


Josef Markus Wuketich
Comments