KRONIKA‎ > ‎

Návšteva p. Stefana Schwanecka z Julius-Maximilians-Universität vo Würzburgu

uverejnené 17. 3. 2016, 15:29 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 17. 3. 2016, 15:31 ]

V pondelok 15. 2. 2016 DSV sa uskutočnilo podujatie vedené v anglickom jazyku na tému „Productive lobbying, gray areas and approaches of regulation – challenges for the administration“. Pozvaným hosťom bol p. Stefan Schwaneck, výskumný pracovník Julius-Maximilians-Universität sídliacej vo Würzburgu v Nemecku, kde zároveň aj v súčasnosti pôsobí.

Hlavnou témou prednášky a následnej diskusie bol teda spomínaný lobbying praktizujúci sa čoraz častejšie v politických a ekonomických sférach každého štátu. Z veľkého počtu definícii definícií lobbyingu, je možné spomenúť dve, ktoré ho najlepšie vystihujú. „Lobbying je politický manažment informácií“ od Wolpa a „lobbying môže byť alternatívne videný ako mechanizmus na poskytovanie a premietanie informácie o voličských preferenciách“ od Sørensena. Avšak tejto problematike sa počas histórie venovalo mnoho autorov.

Stefan Schwaneck upozorňoval na dôležitý fakt, ktorému by spoločnosť mala venovať pozornosť, pokiaľ hovoríme o lobyyingu; ide o tzv. multi-voice-lobbying, ktorý je v praxi ťažko transparentný. O čo ide? Veľké korporácie, asociácie, organizácie, politické strany a mnoho ďalších menších činiteľov priamo pôsobí na politických rozhodovacích činiteľov resp. vládu a prostredníctvom lobbyingu tlačia na nich svoje požiadavky. Vo väčšine prípadov však tieto korporácie a politické strany majú svoje vlastné „nezávislé“ odnože, ktoré takisto vplývajú svojimi hlasmi na vládu. Hovoríme o „umbrella associations“, agentúrach, právnikoch, médiách, atď. Vláda si musí dať teda pozor na tieto odnože a predĺžené ruky korporácií a politických strán v procese ďalšieho prijímania rozhodnutí, čo je v praxi veľmi ťažké.

Pán Schwaneck takisto priblížil svojmu publiku, ako v praxi funguje lobbying v USA (kde časť svojej pracovnej kariéry pôsobil), ale taktiež v Nemecku, z ktorého pochádza a ktorého prostredie pozná. V Nemecku sa lobbysti a lobbyingové skupiny prezentujú aj s odlišným významom, napr. ako politickí radcovia a analytici, vedúci vonkajších záležitostí alebo vedúci tzv. Berlin Office. Práve preto sa postupne stráca nemecká dôvera voči lobbyingu. Pán Schwaneck doniesol ukázať aj fyzické lobbystické dokumenty z jeho práce a pôsobenia v USA, kde malo publikum možnosť vidieť ako to v praktickom živote funguje.

Podujatie malo veľmi pozitívne ohlasy vďaka schopnosti speakera poskytnúť poslucháčom kvalitné informácie z teórie a praxe lobbyingu vo svete doplnené o jeho osobné skúsenosti. Veríme, že nás p. Schwaneck ešte neraz na pôde fakulty poctí svojou vzácnou návštevou.  Dňa 15. februára 2016 zorganizovali členovia spolku DSV Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici krátku poznávaciu exkurziu do blízkeho okolia Banskej Bystrice, ktorej sa zúčastnil aj pán Stefan Schwaneck. Cieľom exkurzie bol evanjelický, drevený artikulárny kostol v obci Hronsek, ktorý je od 7. júla 2008 zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Po prehliadke artikulárneho kostola nasledovala ešte krátka prechádzka po zámockej záhrade renesančného Soósovsko-Géczyovského kaštieľa, ktorá je známa svojou vyše 200 ročnou lipou. Aj napriek upršanému počasiu sa niesla exkurzia v duchu dobrej nálady. 


Dňa 16. 2. 2016 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila diskusia s pánom Stefanom Schwaneckom, výskumným pracovníkom Julius-Maximilians-Universität Würzburg k téme pozitívne a negatívne aspekty Zmluvy o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve   ("Positive und negative Aspekte des TTIP-Abkommens"). Diskusie sa zúčastnili najmä študenti zaujímajúci sa o danú problematiku, ale aj niekoľko iných hostí. Pán Schwaneck v prvej časti diskusie predstavil danú tému ako akademik, ktorý mal možnosť sledovať pohľad aj z opačnej strany počas svojho výskumného pobytu v USA. V úvodnej časti spomenul základné prínosy a možné ohrozenia vyplývajúce z takejto zmluvy a zároveň načrtol základný postoj oboch strán.

V druhej časti jeho príspevku diskutoval so študentmi o konkrétnych rizikách tejto zmluvy, najmä o predpisoch a normách týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, ktoré sa na oboch stranách atlantického oceána do značnej miery líšia. Otázky študentov sa týkali najmä právnej úpravy predaja geneticky modifikovaných potravín a možnému prílivu lacnejších výrobkov, ktoré by ohrozili európskych producentov. Za najväčšie riziko v oblasti však bola vyhodnotená ochrana a garancia zahraničných investícii štátom a stabilita právneho prostredia pre túto oblasť.

Ďalšie otázky sa týkali podpory podpisu tejto zmluvy v samotnej Spolkovej republike Nemecko, kde veľkú úlohu zohráva verejná mienka v krajine, ktorá tejto iniciatíve nie je práve pozitívne naklonená. Diskutovaná bola aj možná zmena vnímania  prínosov a rizík TTIP v prípade zmeny politickej klímy v štáte, resp. volieb, ktoré by priniesli iné zloženie Spolkového snemu, keďže súčasná vládnuca strana CDU/CSU (napriek koalícii, ktorú momentálne tvorí so stranou SPD) a strana FDP, ktorá sa však po posledných voľbách prvýkrát v histórii moderného Nemecka do parlamentu nedostala, predstavujú najväčších podporovateľov spolupráce v oblasti slobodného obchodu. V závere diskusie sa pán Schwaneck spolu s diskutujúcimi študentmi pokúsil o vyhodnotenie významu TTIP pre hospodárstvo Spolkovej republiky Nemecko a ostatných európskych krajín.Dňa 16. februára 2016 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov diskusiu s nemeckým hosťom, pánom Dipl.- Kfm. Stefanom Schwaneckom, M.A. z Julians-Maximilians Universität vo Würzburgu na tému „Pozitívne a negatívne aspekty dohody TTIP“. Ešte pred ňou sa však členovia spolku s pánom Schwaneckom stretli pri príležitosti prehliadky Múzea Slovenského národného povstania.

Hodinová návšteva pamätníka začala našim privítaním od jedného zo zamestnancov, pričom celá prehliadka bola spojená s nemeckým výkladom. Najprv sme sa dozvedeli súvislosti vzniku budovy a exteriéru pamätníka. Následne náš odborný sprievodca objasnil postupne historické základy druhej svetovej vojny a účasť jednotlivých štátov v nej. Prehliadka ďalej pokračovala výkladom o témach bojov na jednotlivých frontoch, holokaustu a bola ukončená objasnením záležitostí ohľadom Slovenské národného povstania a oslobodzovania Slovenska od okupačných nemeckých vojsk. Výborný dojem z prehliadky dopĺňala aj expozícia, ktorá obsahovala dobové predmety, odevy či zbrane. Pán Schwaneck, ako aj členovia spolku, ktorí sa zúčastnili na prehliadke, ju zhodnotili veľmi pozitívne a dozvedeli sa mnoho nových informácií.Am Montag, 15. 2. 2016 organisierte der DSV Verein eine Veranstaltung in englischer Sprache zum Thema Productive lobbying, gray areas and approaches of regulation – challenges for the administration“. Als Gast dieser Diskussion wurde Herr Stefan Schwaneck von der Julius- Maximilians- Universität Würzburg (Deutschland) eingeladen, der auch auch zur Zeit an dieser Universität tätig ist.  

Der Schwerpunkt dieses Vortrags war, wie schon gesagt wurde, Lobbying, der immer häufiger in den politischen und ökonomischen Sphären in jedem Land praktiziert wird. Es gibt viele Definizionen des Lobbyings, von denen wir zwei erwähnen wollen,  die diesen Begriff am besten charakterisieren. „Lobbying ist ein politisches Management der Informationen“ von Wolpa und „Lobbying kann alternativ als ein Mechanismus angesehen werden, der die Infos über den Wahlprefärenzen projizieret und übermittelt“ von Sorensen. Mit dieser Problematik beschäftigen sich vielen Authoren.

Im Zusammenhang mit dem Lobbyng hinweist Stefan Schwaneck auf einen wichtigen Fakt, der die Gesselschaft in Betracht ziehen sollte - Multi-Voice-Lobbying, der in der Praxis nicht ganz transparent ist. Worum geht es dabei? Die grosse Korporationen, Asoziationen, politische Parteien und viele anderen Akteuren wirken direkt auf die politischen Akteuren, bzw. die Regierung und durch den Lobbying drücken sie auf die Politik, um ihre Forderungen dort durchzusetzen. Am meistens haben aber diese Korporationen und Parteien ihre eigenen „unabhängigen“ Fillialen. Durch diese Fillialen beeinflussen sie die Regierung, die auf solchen Ablegern bei der Bildung der politischen Entscheidungen aufpassen sollte, was aber in der Praxis sehr schwer ist. Wir reden dabei über“ umbrella asociations“, die Agenturen, die Rechtsanwaltern, die Medien usw.

Der Redner erklärte dem Publikum detailisch, wie Lobbying in USA, wo er die bestimmte Zeit seiner beruflichen Laufbahn verbracht, funktioniert. Er widmete sich auch den Lobbying in seiner Heimat, Deutschland. Hier hat dieser Begriff anderer Bedeutung, die Lobbysten und Lobbystische Gruppen präsentieren sich in BRD als politische Berater und Analytiker, Leiter von Aussenangelegenheiten oder Leiter Berlin Office. Darum verliert sich allmählich das Vertrauen den Deutschen zum Lobbying. Herr Schwaneck hat uns auch die lobbystischen Dokumenten aus der USA zum Anschauen mitgebracht, damit das Publikum ein Beispiel auf Lobbying in der Praxis ansehen konnte.  Die Veranstaltung hatte sehr positiven Stimmen, weil unserer Gast uns die Theorie mit der Praxis des Lobbyings vergleicht hat und dabei uns auch seine Erfahrungen aus diesem Bereich erzählte. Wir glauben, dass, unserer Gast nicht letztes mal unsere Fakultät besuchte und kommt zu uns wieder.
Am 15. Februar 2016 haben die Mitglieder des Deutschen Studentenvereins DSV der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen der Matej Bel Universität Banská Bystrica eine kurze Erkennungsexkursion organisiert, an der auch Herr Stefan Schwaneck teilgenommen hat. Das Hauptziel der Exkursion war die evangelische artikulare Holzkirche in einem kleinen Dorf namens Hronsek, nahe der Stadt Banská Bystrica. Die Evangelische artikulare Holzkirche ist seit dem 7. Juli 2008 in der Liste des UNESCO Weltkulturerbes eingetragen. Nach der Besichtigung der Holzkirche folgte noch ein kurzer Spaziergang durch den Schlossgarten des Renaissanceschlosses der Familie Soos und Géczy, welcher dank der mehr als 200 Jahre alten Linde bekannt ist. Trotz des regnerischen Wetters wurde der Ausflug in der guten Laune geprägt.

Am 16. Februar 2016 hat im Gemeinschaftsraum der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen eine Diskussion mit Herr Stefan Schwaneck - Forschungsarbeiter Julius-Maximilians-Universität Würzburg - zum Thema „Positive und negative Aspekte des TTIP-Abkommens“ stattgefunden. Vor allem die Studenten, die dieses Thema interessant finden, aber auch manche andere Gäste, nahmen an der Diskussion teil. Im ersten Teil der Diskussion stellte Herr Schwaneck das Thema als ein Akademiker der dieses Thema kennt vor, und zwar auch von der Ansicht aus einer anderen Perspektive, die er auch dank seiner Forschung in den Vereinigten Staaten kennt.

Als Einführung erwähnte er die Grundbeiträge und mögliche Bedrohungen, die aus diesem Abkommen hervorgehen, und er entwarf die Stellung beider Seiten. Im zweiten Teil diskutierte Herr Schwaneck mit den Studenten über die spezifischen Risiken dieses Abkommens, und vor allem über die Vorschriften und Normen über den Verbraucherschutz, die sich auf beiden Seiten des Atlantiks sehr unterscheiden. Folgende Fragen der Studenten beschäftigten sich vor allem mit der Regelung des Verkaufs von genetisch veränderten Lebensmitteln, und mit damit zusammenhängendem Zufluss von billigeren Produkten, die die europäischen Hersteller bedrohen könnten. Für das größte Risiko wurde Schutz und Garantie der ausländischen Investitionen von dem Staat, sowie Stabilität des rechtlichen Umfelds für diesen Bereich ausgewertet. Die nächsten Fragen beschäftigten sich mit der Unterstützung dieses Abkommens in der Bundesrepublik Deutschland, wo öffentliche Meinung eine große Rolle spielt, und die Öffentlichkeit diese Initiative nicht gerade positiv sieht. Auch mögliche Veränderung der Perzeption der Beiträge und Bedrohungen des TTIP-Abkommens im Fall einer Änderung des politischen Klimas im Land, beziehungsweise der Wahlen, die unterschiedliche Zusammensetzung des Bundestages bringen können, wurden diskutiert. Die zurzeitige Regierungspartei CDU / CSU (trotz der Koalition, die sie zurzeit mit der SPD bildet) und FDP, die aber nach den letzten Wahlen zum ersten Mal in der Geschichte des modernen Deutschland im Parlament nicht vertreten ist, sind die größten Befürworter der Zusammenarbeit im Bereich des freien Handels. Am Ende der Diskussion versuchte Herr Schwaneck zusammen mit den diskutierenden Studenten die Bedeutung des TTIP-Abkommens für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und für Wirtschaft der anderen europäischen Länder bewerten.

Am 16. Februar 2016 organisierte Deutscher Studentenverein eine Diskussion mit einem deutschen Gast, Herrn Dipl. – Kfm. Stefan Schwaneck, M.A. aus der Julians-Maximilians Uni aus Würzburg auf das Thema „Positive und negative Aspekte des TTIP Abkommens“. Noch vor der Diskussion trafen sich jedoch die Mitglieder des Vereins mit Herrn Schwaneck bei dem Anlass einer Besicht des Museums des Slowakischen Nationalaufstandes zusammen.

Eine Stunde dauernder Besuch fing mit einer Begrüßung unserer Gruppe von einem des Angestelltes des Museums an, wobei die ganze Besicht in deutscher Sprache stattfand. Zuerst erfuhren wir die Zusammenhänge über den Entstand des Gebäudes und seines Exterieurs. Daraufhin erklärte unser Begleiter die historischen Gründe und die Beteiligung bestimmten Staaten in dem zweiten Weltkrieg. Der Besuch setzte mit der Erläuterung Themen wie Kämpfe auf einzelnen Fronten oder Holocaust fort und wurde mit der Erklärung über den Slowakischen Nationalaufstand und Befreiung der Slowakei von deutschen Okkupationstruppen beendet. Zu einem tollen Eindruck aus ganzem Besuch trug auch die Exposition von zeitigen Gegenstände, Bekleidung oder Waffen bei. Herr Schwaneck, genauso wie die Mitglieder des Vereins, die an der Besicht tailnahmen, bewerteteten sie sehr positiv und gewannen viele neue Kenntnisse.


Comments