KRONIKA‎ > ‎

10 rokov členstva SR v EÚ. Súčasné európske výzvy pre Rakúsko a Slovensko

uverejnené 7. 1. 2014, 13:20 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 7. 3. 2014, 15:47 ]

In diesem Jahr feiert die Slowakische Republik 10 Jahre ihres Beitritts in die Europäische Union, Nordatlantische Allianz, sowie 5 Jahre nach der Einführung gemeinsamer europäischer Währung, Euro. Einerseits spielen alle genannten Ereignisse eine sehr wichtige Rolle in der außenpolitischen Richtung der Slowakei, insbesondere an der europäischen Ebene. Andererseits werden sie in gegenseitigen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU betont. 

In diesem Zusammenhang organisierte DSV zusammen mit der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen UMB am 20. November 2013 einen Vortrag zum Thema „10 Jahre der Slowakei in der EU. Gegenwärtige europäische Herausforderungen für Osterreich und die Slowakei.“ Zum Vortrag in englischer Sprache wurden zwei anerkannte Diplomaten eingeladen. Der slowakische Diplomat, JUDr. Juraj Migaš, ehemaliger Botschafter in Ungarn, heutzutage tätig am Außenministerium der Slowakei sowie als Berater der Ministerpräsidenten Robert Fico. Zum ersten Mal besuchte unsere Fakultät auch der österreichische Botschafter, Dr. Willy Kempel, der heute als Leiter der Abteilung für europäische Angelegenheiten des österreichischen Außenministeriums arbeitet.

Beide Gäste widmeten sich sowohl den gemeinsamen slowakisch-österreichischen Themen, die sie zusammen als Nachbarländer auch im Rahmen der breiteren europäischen Region durchsetzen können, als auch aktuellen, vor allem wirtschaftlichen Problemen aller EU-Staaten wegen der globalen wirtschaftlichen Krise. Zu den Hauptproblemen gehören hohe Arbeitslosigkeit, Situation an den Arbeitsmärkten, soziales System, fehlende Unterstützung der Forschung oder die Notwendigkeit CO2 Emissionen zu erniedrigen.

Botschafter Migaš hob insbesondere Vorbereitungen der Slowakei auf das Präsidium der Slowakei im Rat der Europäischen Union im zweiten Halbjahr 2016 nach den Niederlanden hervor. Dabei wurde die gesellschaftliche Diskussion, Nationaler Konvent, orientiert an drei Schlusselbereiche: Präsidium, Zukunft des Euro, 10 Jahre der Mitgliedschaft. 

Dieser Vortrag endete mit der interessanten Diskussion von Studenten und beiden Experten.  

 

Tento rok si Slovenská republika pripomína 10. výročie svojho vstupu do Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, ako aj 5 rokov od prijatia spoločnej európskej meny, euro. Na jednej strane všetky spomínané udalosti zohrávajú dôležitú úlohu v ďalšom zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska, predovšetkým na európskej úrovni. Na druhej strane sa ešte výraznejšie preukážu vo vzájomných vzťahoch medzi členskými štátmi Európskej únie. 

Pri vyššie uvedenej príležitosti zorganizoval DSV v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) UMB 20. novembra 2013 prednášku na tému „10 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Súčasné európske výzvy pre Rakúsko a Slovensko.“ Pozvanie na prednášku, ktorá sa konala v anglickom jazyku, prijali dvaja významní diplomati. Slovenský diplomat, JUDr. Juraj Migaš, bývalý veľvyslanec v Maďarsku, súčasne pôsobiaci na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a poradca predsedu vlády Roberta Fica. Po prvýkrát navštívil FPVaMV rakúsky diplomat, Dr. Willy Kempel, ktorý je riaditeľom odboru pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Rakúskej republiky.

Obaja hostia sa venovali tak spoločným slovensko-rakúskym témam, ktoré oba susednú štáty môžu presadiť aj v rámci širšieho regionálneho priestoru EÚ, ako aj súčasným, predovšetkým hospodárskych problémom všetkých EÚ- štátov v dôsledku stále pretrvávajúceho vplyvu globálnej hospodárskej krízy. Medzi hlavné problémy možno pritom zaradiť vysokú mieru nezamestnanosti, situácia na pracovných trhoch, sociálny systém, nedostatočná podpora vedy a výskumu, ako aj nevyhnutnosť znižovať misie CO2.

Veľvyslanec Migaš napokon zdôraznil prípravy Slovenska na predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré prevezmeme v druhom polroku 2016 od Holandska. V tejto súvislosti sa obnovila širokospoločenská diskusia, Národný Konvent, zameraný na tri kľúčové oblasti: program predsedníctva, budúcnosť eura a 10 rokov členstva.

Prednáška bola ukončená podnetnou a zaujímavou diskusiou s oboma odborníkmi.   


Comments