KRONIKA


Prednáška s prof. Jurajom Banským na tému "Nemecké podnikateľské aktivity na Slovensku"

uverejnené 16. 5. 2016, 6:45 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 16. 5. 2016, 6:47 ]

Dňa 14. apríla 2016 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci predmetov Aktuálne otázky a Local studies uskutočnila prednáška na tému: „Nemecké podnikateľské aktivity na Slovensku“. Naším hosťom bol  Prof. Ing. Juraj Banský, CSc., honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.

Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti bola študentom priblížená ekonomická situácia v Nemecku a jeho daňový systém. Pán Banský spomenul aj zaujímavosti krajiny a dotkol sa témy školského systému.

V druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Banského na tému migrácie, volebného výsledku tzv. „čiernej nedele pre Merkelovú“ a taktiež otázka holandského referenda.


                                  


Am 14. April 2016 hat sich eine Veranstaltung der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen der Matej-Bel-Universität im Rahmen des Kurses Aktuelle Themen und Local Studies hielt zum Thema: "Deutsche Geschäftsaktivitäten in der Slowakei" stattgefunden. Unser Gast war Prof. Ing. Juraj Mining, PhD., Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei.

Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Der erste Teil war eine Vorlesung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und seines Steuersystems. Herr Mining redete von den Attraktionen des Landes und berührte das Thema Bildung.

Der zweite Teil war ein Raum für Fragen von den Studenten. Die vertretenen Studenten interessierten sich für persönliche Meinung von Herr Mining auf Migration, aktuelle Wahlergebnisse bei Landeswahlen und auch für das Thema des niederländischen Referendums.


Návšteva p. Stefana Schwanecka z Julius-Maximilians-Universität vo Würzburgu

uverejnené 17. 3. 2016, 15:29 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 17. 3. 2016, 15:31 ]

V pondelok 15. 2. 2016 DSV sa uskutočnilo podujatie vedené v anglickom jazyku na tému „Productive lobbying, gray areas and approaches of regulation – challenges for the administration“. Pozvaným hosťom bol p. Stefan Schwaneck, výskumný pracovník Julius-Maximilians-Universität sídliacej vo Würzburgu v Nemecku, kde zároveň aj v súčasnosti pôsobí.

Hlavnou témou prednášky a následnej diskusie bol teda spomínaný lobbying praktizujúci sa čoraz častejšie v politických a ekonomických sférach každého štátu. Z veľkého počtu definícii definícií lobbyingu, je možné spomenúť dve, ktoré ho najlepšie vystihujú. „Lobbying je politický manažment informácií“ od Wolpa a „lobbying môže byť alternatívne videný ako mechanizmus na poskytovanie a premietanie informácie o voličských preferenciách“ od Sørensena. Avšak tejto problematike sa počas histórie venovalo mnoho autorov.

Stefan Schwaneck upozorňoval na dôležitý fakt, ktorému by spoločnosť mala venovať pozornosť, pokiaľ hovoríme o lobyyingu; ide o tzv. multi-voice-lobbying, ktorý je v praxi ťažko transparentný. O čo ide? Veľké korporácie, asociácie, organizácie, politické strany a mnoho ďalších menších činiteľov priamo pôsobí na politických rozhodovacích činiteľov resp. vládu a prostredníctvom lobbyingu tlačia na nich svoje požiadavky. Vo väčšine prípadov však tieto korporácie a politické strany majú svoje vlastné „nezávislé“ odnože, ktoré takisto vplývajú svojimi hlasmi na vládu. Hovoríme o „umbrella associations“, agentúrach, právnikoch, médiách, atď. Vláda si musí dať teda pozor na tieto odnože a predĺžené ruky korporácií a politických strán v procese ďalšieho prijímania rozhodnutí, čo je v praxi veľmi ťažké.

Pán Schwaneck takisto priblížil svojmu publiku, ako v praxi funguje lobbying v USA (kde časť svojej pracovnej kariéry pôsobil), ale taktiež v Nemecku, z ktorého pochádza a ktorého prostredie pozná. V Nemecku sa lobbysti a lobbyingové skupiny prezentujú aj s odlišným významom, napr. ako politickí radcovia a analytici, vedúci vonkajších záležitostí alebo vedúci tzv. Berlin Office. Práve preto sa postupne stráca nemecká dôvera voči lobbyingu. Pán Schwaneck doniesol ukázať aj fyzické lobbystické dokumenty z jeho práce a pôsobenia v USA, kde malo publikum možnosť vidieť ako to v praktickom živote funguje.

Podujatie malo veľmi pozitívne ohlasy vďaka schopnosti speakera poskytnúť poslucháčom kvalitné informácie z teórie a praxe lobbyingu vo svete doplnené o jeho osobné skúsenosti. Veríme, že nás p. Schwaneck ešte neraz na pôde fakulty poctí svojou vzácnou návštevou.  Dňa 15. februára 2016 zorganizovali členovia spolku DSV Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici krátku poznávaciu exkurziu do blízkeho okolia Banskej Bystrice, ktorej sa zúčastnil aj pán Stefan Schwaneck. Cieľom exkurzie bol evanjelický, drevený artikulárny kostol v obci Hronsek, ktorý je od 7. júla 2008 zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Po prehliadke artikulárneho kostola nasledovala ešte krátka prechádzka po zámockej záhrade renesančného Soósovsko-Géczyovského kaštieľa, ktorá je známa svojou vyše 200 ročnou lipou. Aj napriek upršanému počasiu sa niesla exkurzia v duchu dobrej nálady. 


Dňa 16. 2. 2016 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila diskusia s pánom Stefanom Schwaneckom, výskumným pracovníkom Julius-Maximilians-Universität Würzburg k téme pozitívne a negatívne aspekty Zmluvy o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve   ("Positive und negative Aspekte des TTIP-Abkommens"). Diskusie sa zúčastnili najmä študenti zaujímajúci sa o danú problematiku, ale aj niekoľko iných hostí. Pán Schwaneck v prvej časti diskusie predstavil danú tému ako akademik, ktorý mal možnosť sledovať pohľad aj z opačnej strany počas svojho výskumného pobytu v USA. V úvodnej časti spomenul základné prínosy a možné ohrozenia vyplývajúce z takejto zmluvy a zároveň načrtol základný postoj oboch strán.

V druhej časti jeho príspevku diskutoval so študentmi o konkrétnych rizikách tejto zmluvy, najmä o predpisoch a normách týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, ktoré sa na oboch stranách atlantického oceána do značnej miery líšia. Otázky študentov sa týkali najmä právnej úpravy predaja geneticky modifikovaných potravín a možnému prílivu lacnejších výrobkov, ktoré by ohrozili európskych producentov. Za najväčšie riziko v oblasti však bola vyhodnotená ochrana a garancia zahraničných investícii štátom a stabilita právneho prostredia pre túto oblasť.

Ďalšie otázky sa týkali podpory podpisu tejto zmluvy v samotnej Spolkovej republike Nemecko, kde veľkú úlohu zohráva verejná mienka v krajine, ktorá tejto iniciatíve nie je práve pozitívne naklonená. Diskutovaná bola aj možná zmena vnímania  prínosov a rizík TTIP v prípade zmeny politickej klímy v štáte, resp. volieb, ktoré by priniesli iné zloženie Spolkového snemu, keďže súčasná vládnuca strana CDU/CSU (napriek koalícii, ktorú momentálne tvorí so stranou SPD) a strana FDP, ktorá sa však po posledných voľbách prvýkrát v histórii moderného Nemecka do parlamentu nedostala, predstavujú najväčších podporovateľov spolupráce v oblasti slobodného obchodu. V závere diskusie sa pán Schwaneck spolu s diskutujúcimi študentmi pokúsil o vyhodnotenie významu TTIP pre hospodárstvo Spolkovej republiky Nemecko a ostatných európskych krajín.Dňa 16. februára 2016 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov diskusiu s nemeckým hosťom, pánom Dipl.- Kfm. Stefanom Schwaneckom, M.A. z Julians-Maximilians Universität vo Würzburgu na tému „Pozitívne a negatívne aspekty dohody TTIP“. Ešte pred ňou sa však členovia spolku s pánom Schwaneckom stretli pri príležitosti prehliadky Múzea Slovenského národného povstania.

Hodinová návšteva pamätníka začala našim privítaním od jedného zo zamestnancov, pričom celá prehliadka bola spojená s nemeckým výkladom. Najprv sme sa dozvedeli súvislosti vzniku budovy a exteriéru pamätníka. Následne náš odborný sprievodca objasnil postupne historické základy druhej svetovej vojny a účasť jednotlivých štátov v nej. Prehliadka ďalej pokračovala výkladom o témach bojov na jednotlivých frontoch, holokaustu a bola ukončená objasnením záležitostí ohľadom Slovenské národného povstania a oslobodzovania Slovenska od okupačných nemeckých vojsk. Výborný dojem z prehliadky dopĺňala aj expozícia, ktorá obsahovala dobové predmety, odevy či zbrane. Pán Schwaneck, ako aj členovia spolku, ktorí sa zúčastnili na prehliadke, ju zhodnotili veľmi pozitívne a dozvedeli sa mnoho nových informácií.Am Montag, 15. 2. 2016 organisierte der DSV Verein eine Veranstaltung in englischer Sprache zum Thema Productive lobbying, gray areas and approaches of regulation – challenges for the administration“. Als Gast dieser Diskussion wurde Herr Stefan Schwaneck von der Julius- Maximilians- Universität Würzburg (Deutschland) eingeladen, der auch auch zur Zeit an dieser Universität tätig ist.  

Der Schwerpunkt dieses Vortrags war, wie schon gesagt wurde, Lobbying, der immer häufiger in den politischen und ökonomischen Sphären in jedem Land praktiziert wird. Es gibt viele Definizionen des Lobbyings, von denen wir zwei erwähnen wollen,  die diesen Begriff am besten charakterisieren. „Lobbying ist ein politisches Management der Informationen“ von Wolpa und „Lobbying kann alternativ als ein Mechanismus angesehen werden, der die Infos über den Wahlprefärenzen projizieret und übermittelt“ von Sorensen. Mit dieser Problematik beschäftigen sich vielen Authoren.

Im Zusammenhang mit dem Lobbyng hinweist Stefan Schwaneck auf einen wichtigen Fakt, der die Gesselschaft in Betracht ziehen sollte - Multi-Voice-Lobbying, der in der Praxis nicht ganz transparent ist. Worum geht es dabei? Die grosse Korporationen, Asoziationen, politische Parteien und viele anderen Akteuren wirken direkt auf die politischen Akteuren, bzw. die Regierung und durch den Lobbying drücken sie auf die Politik, um ihre Forderungen dort durchzusetzen. Am meistens haben aber diese Korporationen und Parteien ihre eigenen „unabhängigen“ Fillialen. Durch diese Fillialen beeinflussen sie die Regierung, die auf solchen Ablegern bei der Bildung der politischen Entscheidungen aufpassen sollte, was aber in der Praxis sehr schwer ist. Wir reden dabei über“ umbrella asociations“, die Agenturen, die Rechtsanwaltern, die Medien usw.

Der Redner erklärte dem Publikum detailisch, wie Lobbying in USA, wo er die bestimmte Zeit seiner beruflichen Laufbahn verbracht, funktioniert. Er widmete sich auch den Lobbying in seiner Heimat, Deutschland. Hier hat dieser Begriff anderer Bedeutung, die Lobbysten und Lobbystische Gruppen präsentieren sich in BRD als politische Berater und Analytiker, Leiter von Aussenangelegenheiten oder Leiter Berlin Office. Darum verliert sich allmählich das Vertrauen den Deutschen zum Lobbying. Herr Schwaneck hat uns auch die lobbystischen Dokumenten aus der USA zum Anschauen mitgebracht, damit das Publikum ein Beispiel auf Lobbying in der Praxis ansehen konnte.  Die Veranstaltung hatte sehr positiven Stimmen, weil unserer Gast uns die Theorie mit der Praxis des Lobbyings vergleicht hat und dabei uns auch seine Erfahrungen aus diesem Bereich erzählte. Wir glauben, dass, unserer Gast nicht letztes mal unsere Fakultät besuchte und kommt zu uns wieder.
Am 15. Februar 2016 haben die Mitglieder des Deutschen Studentenvereins DSV der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen der Matej Bel Universität Banská Bystrica eine kurze Erkennungsexkursion organisiert, an der auch Herr Stefan Schwaneck teilgenommen hat. Das Hauptziel der Exkursion war die evangelische artikulare Holzkirche in einem kleinen Dorf namens Hronsek, nahe der Stadt Banská Bystrica. Die Evangelische artikulare Holzkirche ist seit dem 7. Juli 2008 in der Liste des UNESCO Weltkulturerbes eingetragen. Nach der Besichtigung der Holzkirche folgte noch ein kurzer Spaziergang durch den Schlossgarten des Renaissanceschlosses der Familie Soos und Géczy, welcher dank der mehr als 200 Jahre alten Linde bekannt ist. Trotz des regnerischen Wetters wurde der Ausflug in der guten Laune geprägt.

Am 16. Februar 2016 hat im Gemeinschaftsraum der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen eine Diskussion mit Herr Stefan Schwaneck - Forschungsarbeiter Julius-Maximilians-Universität Würzburg - zum Thema „Positive und negative Aspekte des TTIP-Abkommens“ stattgefunden. Vor allem die Studenten, die dieses Thema interessant finden, aber auch manche andere Gäste, nahmen an der Diskussion teil. Im ersten Teil der Diskussion stellte Herr Schwaneck das Thema als ein Akademiker der dieses Thema kennt vor, und zwar auch von der Ansicht aus einer anderen Perspektive, die er auch dank seiner Forschung in den Vereinigten Staaten kennt.

Als Einführung erwähnte er die Grundbeiträge und mögliche Bedrohungen, die aus diesem Abkommen hervorgehen, und er entwarf die Stellung beider Seiten. Im zweiten Teil diskutierte Herr Schwaneck mit den Studenten über die spezifischen Risiken dieses Abkommens, und vor allem über die Vorschriften und Normen über den Verbraucherschutz, die sich auf beiden Seiten des Atlantiks sehr unterscheiden. Folgende Fragen der Studenten beschäftigten sich vor allem mit der Regelung des Verkaufs von genetisch veränderten Lebensmitteln, und mit damit zusammenhängendem Zufluss von billigeren Produkten, die die europäischen Hersteller bedrohen könnten. Für das größte Risiko wurde Schutz und Garantie der ausländischen Investitionen von dem Staat, sowie Stabilität des rechtlichen Umfelds für diesen Bereich ausgewertet. Die nächsten Fragen beschäftigten sich mit der Unterstützung dieses Abkommens in der Bundesrepublik Deutschland, wo öffentliche Meinung eine große Rolle spielt, und die Öffentlichkeit diese Initiative nicht gerade positiv sieht. Auch mögliche Veränderung der Perzeption der Beiträge und Bedrohungen des TTIP-Abkommens im Fall einer Änderung des politischen Klimas im Land, beziehungsweise der Wahlen, die unterschiedliche Zusammensetzung des Bundestages bringen können, wurden diskutiert. Die zurzeitige Regierungspartei CDU / CSU (trotz der Koalition, die sie zurzeit mit der SPD bildet) und FDP, die aber nach den letzten Wahlen zum ersten Mal in der Geschichte des modernen Deutschland im Parlament nicht vertreten ist, sind die größten Befürworter der Zusammenarbeit im Bereich des freien Handels. Am Ende der Diskussion versuchte Herr Schwaneck zusammen mit den diskutierenden Studenten die Bedeutung des TTIP-Abkommens für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und für Wirtschaft der anderen europäischen Länder bewerten.

Am 16. Februar 2016 organisierte Deutscher Studentenverein eine Diskussion mit einem deutschen Gast, Herrn Dipl. – Kfm. Stefan Schwaneck, M.A. aus der Julians-Maximilians Uni aus Würzburg auf das Thema „Positive und negative Aspekte des TTIP Abkommens“. Noch vor der Diskussion trafen sich jedoch die Mitglieder des Vereins mit Herrn Schwaneck bei dem Anlass einer Besicht des Museums des Slowakischen Nationalaufstandes zusammen.

Eine Stunde dauernder Besuch fing mit einer Begrüßung unserer Gruppe von einem des Angestelltes des Museums an, wobei die ganze Besicht in deutscher Sprache stattfand. Zuerst erfuhren wir die Zusammenhänge über den Entstand des Gebäudes und seines Exterieurs. Daraufhin erklärte unser Begleiter die historischen Gründe und die Beteiligung bestimmten Staaten in dem zweiten Weltkrieg. Der Besuch setzte mit der Erläuterung Themen wie Kämpfe auf einzelnen Fronten oder Holocaust fort und wurde mit der Erklärung über den Slowakischen Nationalaufstand und Befreiung der Slowakei von deutschen Okkupationstruppen beendet. Zu einem tollen Eindruck aus ganzem Besuch trug auch die Exposition von zeitigen Gegenstände, Bekleidung oder Waffen bei. Herr Schwaneck, genauso wie die Mitglieder des Vereins, die an der Besicht tailnahmen, bewerteteten sie sehr positiv und gewannen viele neue Kenntnisse.


Prednáška na tému "Slovensko - nemecká bilaterálna spolupráca v oblasti obrany s p. Rüdigerom Heinrichom

uverejnené 22. 1. 2016, 13:48 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein

V rámci podujatia Dni nemecky hovoriacich krajín našu fakultu navštívil vojenský pridelenec SRN na Slovensku, podplukovník Generálneho štábu, pán Rüdiger Heinrich. Stretnutie s ním, ktorým sa oficiálne zahájili Dni nemecky hovoriacich krajín, sa konalo v spoločenskej miestnosti o 12:15. Témou prednášky bola : "Slovensko - nemecká bilaterálna spolupráca v oblasti obrany". Prednáška sa konala v nemeckom jazyku v rámci predmetu Local Studies.

Pplk. Heinrich si pripravil prezentáciu, ktorá sa dotýkala uvedenej témy. Keďže Slovensko i Nemecko sú členskými krajinami NATO, prezentácia sa zaoberala štruktúrou, aktérmi a fungovaním Severoatlantickej aliancie, ako aj jej partnermi a aktuálnymi výzvami, či budúcim smerovaním. Vlastnými slovami priblížil problematiku Severoatlantickej zmluvy a jej najdôležitejších súčastí. Zjednodušene následne objasnil civilnú a vojenskú štruktúru NATO, úlohy a kompetencie jednotlivých zložiek a výborov. Pplk. Heinrich sa venoval aj koordinácii obrannej politiky v podmienkach Nemecka a štruktúre velenia rámci Aliancie. Nasledovalo vysvetlenie rozhodovacích procesov v NATO aj na národnej úrovni. Pre lepšie pochopenie vnútorných procesov v Severoatlantickej aliancii, načrtol aj porovnanie orgánov NATO s EÚ. V ďalšej časti prednášky sa pán pplk. venoval strategickému konceptu NATO a úlohám ktoré z neho vyplývajú. Zaoberal sa taktiež partnerstvami Aliancie a jej prístupu k jednotlivým kľúčovým štátom. Zdôraznila sa otázka komunikácie s Ruskom. Veľmi významnou témou je rovnako otázka ďalšieho rozširovania NATO. Jednou z posledných rozoberaných tém bol summit uskutočnený vo Walese v roku 2014, ktorý je – aj s prihliadnutím na situáciu na Ukrajine - považovaný za jeden z najvýznamnejších posledného obdobia. V otázke ďalšieho smerovania Aliancie sa hovorí o novej strategickej koncepcii či vyššom rozpočte. V týchto i iných otázkach bola naša pozornosť upriamená na plánovaný summit NATO vo Varšave, ktorý sa uskutoční vo februári budúceho roku.

Po prednáške mali študenti tradične možnosť klásť nášmu hosťovi otázky, ktorú mnohí využili. V tejto časti sa okrem iného pozornosť upriamila najmä na v súčasnosti zrejme najzávažnejší problém Európy, ktorým je utečenecká kríza. Keďže postoje Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko k danej problematike sú diametrálne odlišné, záujem o diskusiu bol značný. Prvú prednášku v rámci podujatia môžeme hodnotiť veľmi pozitívne.
Herr Oberstleutnant Heinrich besuchte unsere Fakultät in den Rahmen der Veranstaltung: Tage der deutschsprachigen Länder. Das Treffen öffnete offiziell unsere Veranstaltung, die um 12:15 Uhr im Gemeinschaftsraum stattfand. Das Hauptthema lautete: Deutsch - Slowakische bilaterale Kooperation im Bereich der Verteidigung. Der Vortrag wurde auf Deutsch gehalten in den Rahmen von Local Studies. Herr Heinrich vorbereitete eine Präsentation, die dieses Thema anging.  Denn die Slowakei sowie Deutschland gehören zu den Mitgliedsstaaten der NATO, in seinem Vortrag widmete er sich der Struktur, den Akteuren und dem Lauf der Nordatlantischen Allianz, sowohl sprach er über die Partner, aktuellen Herausforderungen und nächste Richtung von NATO. Er erklärte in eigenen Worten die Problematik des Nordatlantischen Vertrags und seines wichtigsten Komponenten. Herr Oberleutnant erläuterte vereinfacht die zivile und militärische Struktur der NATO, die Aufgaben und Kompetenzen einzelner Elementen und Ausschüssen. Dann erzählte er noch über die Koordination der Verteidigungspolitik in Deutschland und über die Kommandostruktur der NATO. Folgend erklärte er die Prozesse die die  Entscheidungsabläufe und Einsätze der Truppen auf der NATO Ebene und nationalen Ebene umfassen. Für ein besseres Verständnis der internen Prozesse in der NATO, verglich er  die EU Organen mit  NATO Organen. Im nächsten Teil der Vorlesung sprach Herr Oberstleutnant Heinrich über strategisches Konzept NATO, über die Rolle, die diese Allianz im internationalen Raum spielt und über die Aufgaben, die sie erfüllt. Er widmete sich den Partnerschaften von NATO und erklärte ihre Stellung zu den anderen Staaten, zusammen mit der Frage der nächsten Erweiterung. Unter anderem wurde die Bedeutung der Kommunikation mit Russland betont. Ein anderes Thema, das besprochen wurde, war der NATO-Gipfel, der 2014 in Wales stattfand. Er war wichtig auch wegen der Situation in Ukraine. Abschließend wurde die Frage nächster Richtung der Allianz besprochen. Unsere Aufmerksamkeit wurde auch auf den geplanten NATO-Gipfel in Warschau gerichtet, der wird im Februar 2016 stattfinden.

Wie gewöhnlich, nach der Vorlesung hatten die Studenten Möglichkeit Fragen zu stellen, die sie auch benutzten. Die Diskussion beschäftigte sich vor allem mit der Flüchtlingskrise. Weil dieses Thema so aktuell ist, und die Stellungen Deutschlands und der Slowakei so unterschiedlich sind, das Publikum hatte großes Interesse an der Diskussion.

Die erste Vorlesung mit Diskussion in den Rahmen der Veranstaltung: Tage der deutschsprachigen Länder können wir sehr positiv auswerten.
"Aktuálne vzťahy medzi SRN a SR" s p. Igorom Slobodníkom

uverejnené 30. 12. 2015, 8:21 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein

Dňa 3. decembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci predmetov Aktuálne otázky a Local Studies uskutočnila prednáška na tému: „Aktuálne vzťahy medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou republikou“. Naším hosťom bol p. Igor Slobodník, štátny tajomník MZVaEZ.

Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti bol študentom priblížený chronologický vývoj vzťahov oboch krajín od roku 1993 až po súčasnosť.

V druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Slobodníka na tému North Stream 2 a taktiež otázka Slovensko-nemeckej spolupráce do budúcnosti a možnosti zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami.


                               Am 3. Dezember 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen, Matej-Bel-Universität Banská Bystrica, im Rahmen der Veranstaltung "Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016" (Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016) eine Vorlesung von Herr Igor Slobodník, des Staatssekretärs des Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten, stattgefunden.  Das Leitmotiv des Vortrags war "Aktuelle Beziehungen zwischen der BRD und der Slowakischen Republik".

Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil wurde den  Studenten die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Zeitraum von 1993 bis in die Gegenwart vorgestellt.

Der zweite Teil des Vortrags wurde mit Fragen von Publikum angereichert. Die Studenten waren vor allem an der persönlichen Meinung von Herr Slobodník zum Thema "Nord-Stream 2“ interessiert und haben sich auch für die Perspektiven der slowakisch-deutsche Partnerschaft in der Zukunft interessiert, sowie auch für die potentiellen Chancen für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

"Systém referenda vo Švajčiarsku" s p. Martinom Klusom

uverejnené 30. 12. 2015, 8:12 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 30. 12. 2015, 9:13 ]

Dňa 26. novembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci podujatia „Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016“ (Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016) uskutočnila prednáška na tému "Systém referenda vo Švajčiarsku a jeho prípadný prínos pre Slovenskú republiku", ktorej hosťom bol doc. PhDr. Martin Klus, PhD. Pán Klus na začiatku svojej prednášky objasnil príčiny vysokej vyspelosti a modernosti Švajčiarska.

Dôležitým bodom diskusie bolo vysvetlenie a oboznámenie sa s priebehom referenda vo Švajčiarsku.  Ďalšou otázkou, ktorá bola nastolená a zodpovedaná v diskusii, bolo prečo účasť vo voľbách vo Švajčiarsku je o toľko vyššia v porovnaní s účasťou vo voľbách na Slovensku. Na záver diskusie hosť tiež podotkol, že Švajčiarsko by malo pre Slovensko slúžiť ako vzorný príklad. Záverom celého zaujímavého podujatia boli hodnotné otázky a postrehy študentov, ktoré náš ctený hosť ochotne zodpovedal.Die Veranstaltung unseres DSV-Vereins ging mit einer Vorlesung, die mit einer Diskussion verbunden war, weiter. Das Thema dieser Vorlesung war Das System der Volksabstimmung in der Schweiz und den möglichen  Beitrag des Systems für die Slowakei. Als Gast trat mit seinem Beitrag zum Thema Herr doc. Martin Klus, PhD. Am Anfang seiner Rede erklärte er die Ursachen des hohen Lebensniveau und der hohen Stufe der allgemeinen Entwicklung in der Schweiz. Die Schwerpunkte der folgenden Diskussion waren in erster Linie der Vorlauf der schweizerischen Volksabstimmung. Die nächste Frage, die in der Diskussion gestellt wurde, war warum die Teilnahmequote bei den Wahlen in der Schweiz im Vergleich auch mit der Slowakei so hoch ist. Am Ende der Diskussion hat unser Gast bemerkt, dass die Schweiz als Musterbeispiel für die Slowakei dienen könnte. Ganz zum Schluss dieser interessanten Debatte wurden unserem geehrten Gast von den anwesenden Studenten interessante Fragen gestellt, die danach von ihm bereitwilligst beantwortet wurden.Diskusia na tému "Willkommenskultur: Was ist das? " s p. Edelingom

uverejnené 30. 12. 2015, 7:31 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 30. 12. 2015, 7:34 ]

Dňa 25. novembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci podujatia „Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016“ (Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016) uskutočnila prednáška p. Thomasa Edelinga, M.A., PhD., DAAD lektora na tému „Willkommenskultur: Was ist das?“.

P
rednáška bola rozdelená do dvoch častí. Začala sa vysvetlením pojmu Willkommenskultur. Následne boli prítomným študentom priblížené politické, spoločenské a filozofické aspekty uvedeného termínu s dôrazom na prebiehajúcu utečeneckú krízu. V závere prvej časti bol načrtnutý aj krátky pohľad do budúcnosti. 

V
 druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Edelinga na utečeneckú krízu, na jej riešenie alebo na to, aké sú nálady medzi Nemcami v spoločnosti, či sú skôr pozitívne naladení voči migrantom alebo negatívne.


Am 25. November 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen, Matej-Bel-Universität Banská Bystrica, im Rahmen der Veranstaltung "Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016" (Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016) eine Vorlesung von Herr Thomas Edeling, MA, PhD, DAAD-Lektor, stattgefunden.  Das Leitmotiv des Vortrags war "Willkommenskultur: Was ist das?"
Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Zuerst wurden den Studenten die Hauptbegriffe der Willkommenskultur erklärt. Anschließend wurden den vertretenden Studenten engere politische, soziale und philosophische Aspekte der Willkommenskultur mit Schwerpunkt auf die momentane Flüchtlingskrise erklärt. Der erste Teil des Vortrags wurde mit einem kurzen Blick in die Zukunft beendet.
Der zweite Teil der Vorlesung war mit Diskussion und Fragen der Beteiligten angereichert. Die Studenten haben sich vor allem für die persönliche Meinung von Herr Edeling in Bezug auf die Flüchtlingskrise interessiert, bzw. seine Meinung, wie es man am besten überwinden könnte, und wie die Stimmung unter den Deutschen aussieht, ob sie eine eher positive oder mehr negative Einstellung gegenüber Migranten haben.

Nemecký večer

uverejnené 30. 12. 2015, 6:56 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 30. 12. 2015, 7:18 ]

Dňa 23. novembra 2015 sa na pôde fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnil nemecký večer, ktorý zahájil podujatie , v rámci spolku DSV, Dni nemecky hovoriacich krajín.

Na začiatok riaditeľka spolku DSV otvorila túto udalosť príhovorom, ďalej nasledovala prezentácia o Spolkovej republike Nemecka so základnými informáciami ale aj so zaujímavosťami. Druhá prezentácia bola o Erasme v Erfurte a o zaujímavostiach zo študentského života v Nemecku. Nakoniec sa prezentovania ujali takisto aj študenti z Nemecka, ktorí sú v tomto akademickom roku na Erasme v Banskej Bystrici. V ich prezentácii sme mohli vidieť, kde študujú, kde žijú a priučiť sa niečo nové o mestách, z ktorých pochádzajú. Po prezentáciách sa mohli hostia ponúknuť jedlom, ktoré je typické pre Nemecko. Celý večer v pozadí hrala nemecká hudba, zazneli nové songy ale takisto aj šlágre. Tento večer bol veľmi príjemným podujatím.

                       

Am 23. November 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen ein „Deutscher Abend“ stattgefunden. Dieser Abend hat die vom Deutschen Studentenverein (DSV) organisiert Veranstaltung  „ Tage der deutschsprächigen Länder“ eröffnet.

Die Veranstaltung wurde mit einer Rede der Präsidentin des Vereins eröffnet, danach folgte eine Präsentation über die Bundesrepublik Deutschland mit Grundinformationen und auch mit Merkwürdigkeiten. Der zweite Vortrag war über einen Erasmusaufenthalt in Erfurt, sowie auch über die Besonderheiten des Studentenlebens in Deutschland. Schließlich bekamen Studenten aus Deutschland das Wort, die in diesem akademischen Jahr im Rahmen des Erasmus-Programms in Banska Bystrica studieren. In ihrer Präsentation konnten die Gäste sehen, wo die Studenten in Deutschland studieren und wo sie leben. Die Gäste konnten etwas Neues über die Städte, wo die Studenten leben,  dazulernen. Nach den Präsentationen hatten die Gäste die Möglichkeit typisch deutsches Essen zu probieren. Während des ganzen Abends hat im Hintergrund deutsche Musik gespielt - nicht nur moderne Lieder, sondern auch Schlager. Dieser Abend war eine sehr angenehme Veranstaltung.Richard Sulík - Súčasná EÚ a jej ďalšie smerovanie

uverejnené 9. 11. 2014, 14:12 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:20 ]

Am 15. Oktober 2014 organisierte der DSV Deutscher Stedentenverein an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen ein Vortrag mit Diskussion mit dem Mitglieder des Nationalrates der Slowakischen Republik und des Europäischen Parlaments Richard Sulík zum Thema Die aktuelle Europäische Union und ihre künftige Ausrichtung.

Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. In der ersten redete Herr Sulík mit seinem besonderen Still über aktuelles Geschehen in der Europäischen Union, über wichtigsten Eriegnisse wirtschaftlichen und politischen Natur und auch über Herausforderungen, die auf der Union in der Zukunft warten. Herr Sulík kommentiert auch die wichtigste Fragen der Außenpolitik und internationale Beziehungen

Im zweiten Teil, beantwortet Herr Europaabgeordnete Fragen von vorliegenden Studenten. Die Fragen betrafen nicht nur europäische Fragen, sondern auch die politische Entwicklung in der Slowakei, und die aktuellen Probleme in der Welt.

Der Vortrag fand in einem informellen, entspannten Atmosphäre statt. Herr Europaabgeordnete äußerten viele interessante Ideen und Erfahrungen, die Zuschauer fasziniert. Der Vortrag wurde positiv bewertet, nicht nur bei Studenten, sondern auch selbst bei Herr Sulík.


Dňa 15.10. 2014 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV Deutscher Stedentenverein na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov prednášku s poslancom Národnej Rady SR a Európskeho Parlamentu Richardom Sulíkom prednášku a diskusiu na tému Súčasná EÚ a jej ďalšie smerovanie
 
Prednáška bola rozdelená na dve časti. V prvej, nám Pán poslanec priblížil, štýlom sebe vlastným aktuálne dianie v EÚ, najdôležitejšie udalosti ekonomického a politického charakteru a výzvy, ktoré na EÚ čakajú v budúcnosti. Stručne sa vyjadril aj k najdôležitejším témam zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. 
 
V druhej časti odpovedal na otázky prítomných študentov. Otázky sa netýkali len európskych tém ale aj politickému dianiu na Slovensku, či aktuálnym problémov vo svete.
 
Prednáška prebiehala v neformálnej, uvoľnenej atmosfére. Pán poslanec vyjadril množstvo zaujímavých názorov a skúseností, ktoré auditórium zaujalo. Prednáška bola preto hodnotená pozitívne nielen študentmi ale aj samotným prednášajúcim.


Budúcnosť Európskej Únie

uverejnené 7. 10. 2014, 13:09 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:28 ]

Am 26. März 2014 organisierte Deutscher Studentenverein DSV an der Fakultät der politischen Wissenschaft und internationale Beziehungen eine Debatte über das Thema: Zukunft der Europäischen Union

Als Gast dieser Debatte war ein Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in der Slowakei - Dušan ChrenekDie anwesenden Studenten konnten sich während der Debatte mit der Meinung und mit der Analyse der 10 jährigen Mitgliedschaft der Slowakei in der Europäischen Union befreunden. Es wurden auch die konkreten Vorteilen erwähnt, die mit unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union verbunden sind. Herr Chrenek sprach konkret über die Ausnutzung der Studentenmobilität im Rahmen des Projekts ERASMUS. 

Die Einleitung der Debatte beschäftigte sich kurz mit der historischen Entwicklung und mit der Beschreibung der EU und ihren Organen und ihrer Institutionen. Am Ende der Vorlesung sprach unserer Gast über die mögliche Zukunft der EU. Dabei äußerte er sich für die nähere Zusammenarbeit allen 28- EU Mitgliedslander. Nach der Vorlesung folgte eine Diskussion mit den Studenten.


Dňa 26. marca 2014 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV Deutscher Studentenverein na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov besedu na tému: Budúcnosť Európskej únie

Hosťom tejto besedy bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej Republike - Dušan Chrenek. Prítomní študenti mali počas prednášky spojenej s diskusiou oboznámiť sa s názormi predstaviteľa Európskej komisie v SR, s jeho analýzou 10 ročného pôsobenia našej krajiny v rámci Európskej únie, ako aj s výhodami, ktoré nám členstvo v EÚ prináša. Pán Chrenek hovoril konkrétne o možnostiach využitia študentských mobilít v rámci projektu ERASMUS. 

Úvod svojej prednášky venoval náš hosť stručnému historickému vývoju EÚ, pričom v ňom opísal formovanie orgánov a inštitúcií EÚ. Záver prednášky bol venovaný jej budúcnosti a ďalšiemu možnému vývoju. Dušan Chrenek sa v ňom vyslovil sa užšiu spoluprácu štátov európskej 28-ky, zdôraznil pritom, že len hlbšia spolupráca v rámci krajín EÚ môže viesť k zvyšovaniu hospodárskej prosperity aj v členských krajinách, ktoré nie sú tak ekonomicky výkonné. Po prednáške nasledovala diskusia so študentmi.

Diskusné popoludnie s Jozefom Banášom

uverejnené 12. 4. 2014, 13:38 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 14. 4. 2014, 14:01 ]


Im Rahmen interessanter Vorträge und Diskussionen bereitete DSV am 26. März 2014 eine Diskussionsnachmittag mit dem slowakischen meistverkauften Schriftsteller, dem ehemaligen Politiker und Diplomat Jozef Banáš.

Anwesende Studenten hatten die Möglichkeit nicht nur die Literaturwerke dieses bekannten Autors besser kennenzulernen, sondern auch öffentlich mit Herr Banáš über seine Erfahrungen mit dem slowakische diplomatischen Dienst und der slowakischen Politik zu diskutieren. Der Autor gleichzeitig wies auf mehrere interessante Ideen in seinen Büchern sowie auf die Inspirationen beim Verfassen seiner Bücher hin.


V rámci série zaujímavých a podnetných prednášok a diskusií pripravil DSV 26. marca 2014 diskusné popoludnie s aktuálne najpredávanejším slovenským spisovateľom, bývalým politikom a diplomatom Jozefom Banášom. 

Prítomní študenti mali možnosť oboznámiť sa nielen s literárnou tvorbou tohto významného slovenského spisovateľa, ale aj otvorene diskutovať o jeho skúsenostiach s fungovaním slovenskej diplomatickej služby a vnútornej politiky. Autor zároveň poukázal na niekoľko zaujímavých myšlienok v svojich knihách, ako aj na inšpirácie pri písaní.
  

1-10 of 23