DOMOV


DSV je občianske združenie, združujúce aktívnych nemecky hovoriacich študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorí sa zaujímajú o reálie nemecky hovoriacich krajín, o politické systémy týchto krajín, o dianie v nich, ako aj o medzinárodné vzťahy vo všeobecnosti.

Základný cieľ OZ DSV spočíva v zaplnení informačnej medzery, týkajúcej sa týchto krajín, v uľahčení získavania informácií aj nemecky nehovoriacim študentom, ktorí sa o danú oblasť zaujímajú, ako aj v podpore odbornej diskusie a kvalifikovaného výskumu vo sfére politických vied a medzinárodných vzťahov.

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia DSV je organizovanie stretnutí členov DSV, organizovanie prednášok, seminárov, konferencií a diskusií zameraných prioritne na oblasť nemecky hovoriacich krajín a iné témy, týkajúce sa spoločensko-politického života, medzinárodných vzťahov a pod.

K ďalším aktivitám patrí nadväzovanie kontaktov a spolupráce s diplomatickými zastupiteľstvami nemecky hovoriacich krajín, ako aj rôznymi mimovládnymi organizáciami.

DSV ist eine Bürgerversammlung der deutschsprechenden Studenten an der Fakultät der Politikwissenschaft und Internationaler Beziehungen der Matej – Bel Universität, die sich um die Landeskunde, politische Systeme und aktuelle politische Situation aller deutschsprachigen Länder sowie um die internationale Beziehungen im Allgemeinen interessieren.  
Sein Grundziel besteht darin einerseits Informationen über die deutschsprachigen Länder breiterer Gesellschaft und den nicht sprechenden Studenten zu vermitteln. Andererseits die Diskussion unter den Experten sowie Studenten über die oben genannten Themen und Forschung im Bereich der Politikwissenschaft und Internationaler Beziehungen zu unterstützen.  
Die Haupttätigkeit: DSV organisiert regelmäßige Begegnungen seiner Mitglieder, Vorträge, Seminare, Konferenzen und Diskussionen, orientiert vor allem auf deutschsprachige Länder und andere Themen, betref. politisches Leben, Internationale Beziehungen usw.  
Andere Aktivitäten umfassen aktive Zusammenarbeit sowohl mit Botschaften deutschsprachiger Länder in der Slowakei als auch mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen.  
Výber z našich hostí:
                                  

                       pplk. gšt. Rüdiger Heinrich                                       
    Prof. Ing. Juraj Banský, CSc.             Rüdiger Heinrich                    Thomas Edeling                            Martin Klus                        Alena Heribanová
     nemecký honorárny konzul    podplukovník generálneho štábu,          DAAD lektor                            politický analytik               riaditeľka Slovenského
                v Košiciach                        pridelenec obrany SRN                                                                  poslanec NRSR                     inštitútu vo Viedni                      
             Iveta Radičová                             Jozef Banáš                             Dušan Chrenek                             Axel Hartmann                      Richard Sulík
  predsedníčka vlády Slovenskej          spisovateľ, v minulosti                  riaditeľ Zastúpenia                         bývalý nemecký              poslanec Európskeho   
        republiky 2010 - 2012                    diplomat a politik                      Európskej komisie                  veľvyslanec na Slovensku               parlamentu
                                                                                                         v Slovenskej republike