DEUTCHLAND TAGE‎ > ‎

2015/2016V rámci podujatia Dni nemecky hovoriacich krajín našu fakultu navštívil 23. novembra 2015 vojenský pridelenec SRN na Slovensku, podplukovník Generálneho štábu, pán Rüdiger Heinrich. Stretnutie s ním, ktorým sa oficiálne zahájili Dni nemecky hovoriacich krajín, sa konalo v spoločenskej miestnosti o 12:15. Témou prednášky bola : "Slovensko - nemecká bilaterálna spolupráca v oblasti obrany". Prednáška sa konala v nemeckom jazyku v rámci predmetu Local Studies.
Pplk. Heinrich si pripravil prezentáciu, ktorá sa dotýkala uvedenej témy. Keďže Slovensko i Nemecko sú členskými krajinami NATO, prezentácia sa zaoberala štruktúrou, aktérmi a fungovaním Severoatlantickej aliancie, ako aj jej partnermi a aktuálnymi výzvami, či budúcim smerovaním. Vlastnými slovami priblížil problematiku Severoatlantickej zmluvy a jej najdôležitejších súčastí. Zjednodušene následne objasnil civilnú a vojenskú štruktúru NATO, úlohy a kompetencie jednotlivých zložiek a výborov.


Dňa 23. novembra 2015 sa na pôde fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnil nemecký večer, ktorý zahájil podujatie , v rámci spolku DSV, Dni nemecky hovoriacich krajín.
Na začiatok riaditeľka spolku DSV otvorila túto udalosť príhovorom, ďalej nasledovala prezentácia o Spolkovej republike Nemecka so základnými informáciami ale aj so zaujímavosťami. Druhá prezentácia bola o Erasme v Erfurte a o zaujímavostiach zo študentského života v Nemecku. Nakoniec sa prezentovania ujali takisto aj študenti z Nemecka, ktorí sú v tomto akademickom roku na Erasme v Banskej Bystrici. V ich prezentácii sme mohli vidieť, kde študujú, kde žijú a priučiť sa niečo nové o mestách, z ktorých pochádzajú. Po prezentáciách sa mohli hostia ponúknuť jedlom, ktoré je typické pre Nemecko. Celý večer v pozadí hrala nemecká hudba, zazneli nové songy ale takisto aj šlágre. Tento večer bol veľmi príjemným podujatím.


Dňa 25. novembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci podujatia „Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016“ (Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016) uskutočnila prednáška p. Thomasa Edelinga, M.A., PhD., DAAD lektora na tému „Willkommenskultur: Was ist das?“. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. Začala sa vysvetlením pojmu Willkommenskultur. Následne boli prítomným študentom priblížené politické, spoločenské a filozofické aspekty uvedeného termínu s dôrazom na prebiehajúcu utečeneckú krízu. V závere prvej časti bol načrtnutý aj krátky pohľad do budúcnosti. V druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Edelinga na utečeneckú krízu, na jej riešenie alebo na to, aké sú nálady medzi Nemcami v spoločnosti, či sú skôr pozitívne naladení voči migrantom alebo negatívne. 


Ďalším podujatím v rámci Dní nemecky hovoriacich krajín bola prednáška spojená s diskusiou na tému "Systém referenda vo Švajčiarsku a jeho prípadný prínos pre Slovenskú republiku", ktorej hosťom bol doc. PhDr. Martin Klus, PhD., ktorá sa konala 26. novembra 2016.  Pán Klus na začiatku objasnil príčiny vysokej vyspelosti Švajčiarska. Diskusia pokračovala vo vysvetľovaní priebehu referenda a vysokej účasti vo voľbách v tejto krajine. Na záver diskusie hosť tiež podotkol, že Slovensko by sa malo od Švajčiarov inšpirovať. Záverom celého podujatia boli hodnotné otázky a postrehy študentov, ktoré náš hosť ochotne zodpovedal.


Dňa 3. decembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci predmetov Aktuálne otázky a Local Studies uskutočnila prednáška na tému: „Aktuálne vzťahy medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou republikou“. Naším hosťom bol p. Igor Slobodník, štátny tajomník MZVaEZ. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti bol študentom priblížený chronologický vývoj vzťahov oboch krajín od roku 1993 až po súčasnosť. V druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Slobodníka na tému North Stream 2 a taktiež otázka Slovensko-nemeckej spolupráce do budúcnosti a možnosti zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami.

Herr Oberstleutnant Heinrich besuchte unsere Fakultät in den Rahmen der Veranstaltung: Tage der deutschsprachigen Länder am 23. November 2015. Das Treffen öffnete offiziell unsere Veranstaltung, die um 12:15 Uhr im Gemeinschaftsraum stattfand. Das Hauptthema lautete: Deutsch - Slowakische bilaterale Kooperation im Bereich der Verteidigung. Der Vortrag wurde auf Deutsch gehalten in den Rahmen von Local Studies. Herr Heinrich vorbereitete eine Präsentation, die dieses Thema anging.  Denn die Slowakei sowie Deutschland gehören zu den Mitgliedsstaaten der NATO, in seinem Vortrag widmete er sich der Struktur, den Akteuren und dem Lauf der Nordatlantischen Allianz, sowohl sprach er über die Partner, aktuellen Herausforderungen und nächste Richtung von NATO.Am 23. November 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen ein „Deutscher Abend“ stattgefunden. Dieser Abend hat die vom Deutschen Studentenverein (DSV) organisiert Veranstaltung  „ Tage der deutschsprächgen Länder“ eröffnet.  Die Veranstaltung wurde mit einer Rede der Präsidentin des Vereins eröffnet, danach folgte eine Präsentation über die Bundesrepublik Deutschland mit Grundinformationen und auch mit Merkwürdigkeiten. Der zweite Vortrag war über einen Erasmusaufenthalt in Erfurt, sowie auch über die Besonderheiten des Studentenlebens in Deutschland. Schließlich bekamen Studenten aus Deutschland das Wort, die in diesem akademischen Jahr im Rahmen des Erasmus-Programms in Banska Bystrica studieren. In ihrer Präsentation konnten die Gäste sehen, wo die Studenten in Deutschland studieren und wo sie leben. Die Gäste konnten etwas Neues über die Städte, wo die Studenten leben,  dazulernen. Nach den Präsentationen hatten die Gäste die Möglichkeit typisch deutsches Essen zu probieren. Während des ganzen Abends hat im Hintergrund deutsche Musik gespielt - nicht nur moderne Lieder, sondern auch Schlager. Dieser Abend war eine sehr angenehme Veranstaltung.Am 25. November 2015 hat eine Vorlesung von Herr Thomas Edeling, MA, PhD, DAAD-Lektor, stattgefunden.  Das Leitmotiv des Vortrags war "Willkommenskultur: Was ist das?"
Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Zuerst wurden den Studenten die Hauptbegriffe der Willkommenskultur erklärt. Anschließend wurden den vertretenden Studenten engere politische, soziale und philosophische Aspekte der Willkommenskultur mit Schwerpunkt auf die momentane Flüchtlingskrise erklärt. Der erste Teil des Vortrags wurde mit einem kurzen Blick in die Zukunft beendet. Der zweite Teil der Vorlesung war mit Diskussion und Fragen der Beteiligten angereichert. Die Studenten haben sich vor allem für die persönliche Meinung von Herr Edeling in Bezug auf die Flüchtlingskrise interessiert, bzw. seine Meinung, wie es man am besten überwinden könnte, und wie die Stimmung unter den Deutschen aussieht, ob sie eine eher positive oder mehr negative Einstellung gegenüber Migranten haben.


Die Veranstaltung unseres DSV-Vereins ging mit einer Vorlesung, die mit einer Diskussion verbunden war, weiter. Das Thema dieser Vorlesung war Das System der Volksabstimmung in der Schweiz und den möglichen  Beitrag des Systems für die Slowakei. Als Gast trat mit seinem Beitrag zum Thema Herr doc. Martin Klus, PhD. Am Anfang seiner Rede erklärte er die Ursachen des hohen Lebensniveau und der hohen Stufe der allgemeinen Entwicklung in der Schweiz. Die Schwerpunkte der folgenden Diskussion waren in erster Linie der Vorlauf der schweizerischen Volksabstimmung. Die nächste Frage, die in der Diskussion gestellt wurde, war warum die Teilnahmequote bei den Wahlen in der Schweiz im Vergleich auch mit der Slowakei so hoch ist. Am Ende der Diskussion hat unser Gast bemerkt, dass die Schweiz als Musterbeispiel für die Slowakei dienen könnte. Ganz zum Schluss dieser interessanten Debatte wurden unserem geehrten Gast von den anwesenden Studenten interessante Fragen gestellt, die danach von ihm bereitwilligst beantwortet wurden.


Am 3. Dezember 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen, Matej-Bel-Universität Banská Bystrica, im Rahmen der Veranstaltung "Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016" (Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016) eine Vorlesung von Herr Igor Slobodník, des Staatssekretärs des Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten, stattgefunden.  Das Leitmotiv des Vortrags war "Aktuelle Beziehungen zwischen der BRD und der Slowakischen Republik". Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil wurde den  Studenten die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Zeitraum von 1993 bis in die Gegenwart vorgestellt. Der zweite Teil des Vortrags wurde mit Fragen von Publikum angereichert. Die Studenten waren vor allem an der persönlichen Meinung von Herr Slobodník zum Thema "Nord-Stream 2“ interessiert und haben sich auch für die Perspektiven der slowakisch-deutsche Partnerschaft in der Zukunft interessiert, sowie auch für die potentiellen Chancen für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.
Comments