DEUTCHLAND TAGE‎ > ‎

2014/2015

Dni Nemecky hovoriacich krajín 14 / 15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14 / 15
Dňa 18.11.2014 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov prvé z podujatí v rámci „Dní nemecky hovoriacich krajín 14 / 15“. Hosťom diskusie na tému „Slovensko – nemecká hospodárska spolupráca v praxi“ bol Ing. Miroslav Havlík, generálny riaditeľ firmy Evonik-Fermas, Slovenská Ľupča. Pán Havlík na začiatku objasnil činnosť firmy a jej základné smerovanie. Diskusia pokračovala porovnaním podmienok firmy v Nemecku a na Slovensku s ohľadom na hospodárske a sociálne aspekty. Ku koncu svojho vystúpenia pán Havlík rozprával o vlastných dojmoch a skúsenostiach, ktoré zažil počas svojho niekoľkoročného pobytu v Nemecku. Záverom celého podujatia boli otázky študentov, ktoré náš hosť ochotne zodpovedal. Diskusia prebiehala vo veľmi priateľskej a neformálnej atmosfére. Podujatie bolo hodnotené ako veľmi pozitívne a prínosné z oboch strán.

Ďalším podujatím v rámci Dní nemecky hovoriacich krajín bola prednáška spojená s diskusiou na tému Rakúsko a jeho postavenie v súčasných medzinárodných vzťahoch, ktorej hosťom bol Mgr. Boris Mattoš, PhD., pôsobiaci na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Prednáška s následnou diskusiou sa odohrala 27. novembra 2014, v nemeckom jazyku a študenti sa počas približne 80 minút mali možnosť dozvedieť vnútropolitické ako aj zahraničnopolitické špecifiká súčasného Rakúska. Diskusia ponúkla priestor aj na otázky o rakúsko-slovenskej spolupráci ako aj možnostiach slovenských študentov na študijné alebo výskumné pobyty na univerzitách v Rakúsku.

Posledným podujatím Dní nemecky hovoriacich krajín bola prednáška spojená s diskusiou zameraná na kultúrnu diplomaciu a pôsobenie slovenských inštitútov vo svete. Hosťmi tohto podujatia boli pani Jana Tomková, riaditeľka odboru kultúrnej diplomacie na Ministersve zahraničných vecí a európskych záležitostí a pani Jana Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni. Toto podujatie bolo súdiac podľa vysokej účasti medzi študentmi Fakulty najatraktívnejšie. Počas prednášky sa študenti dozvedeli ako je realizovaná slovenská kultúrna diplomacia a akú úlohu v nej zohrá 8 Slovenských inštitútov vo svete.

Popri troch vyššie spomínaných podujatiach mali študenti FPVaMV možnosť zúčastniť sa tiež debaty formou britskej parlamentky na tému Obmedzenie voľného pohybu osôb je dôvodom na vylúčenie členského štátu z EÚ ako aj premietania filmu Der Baader Meinhof Komplex.
 

Am 18. November organisierte Deutscher Studentenverein die erste Veranstaltung im Rahmen „Tage der deutschsprachigen Länder 14 / 15“. Dem Gast der Diskusion, welcher Thema „Slowakisch – deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Praxis“ hieβ, war Ing. Miroslav Havlík, Generaldirektor von Firma Evonik-Fermas, Slovenská Ľupča. Am Anfang erklärte Herr Havlík die Tätigkeit und die grundlegende Richtung der Firma. Die Diskusion setzte mit dem Vergleich der Bedingungen der Firma sowohl im Deutschland als auch in der Slowakei fort, wobei wurden die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte betrachtet. Am Ende seines Votrages erzählte Herr Havlík über seine eigenen Eindrücke und Erfahrungen, die während seines mehrjärigen Aufenthlates im Deutschland erlebte. Die Veranstaltung wurde mit den Fragen, die unser Gast bereitwillig beantwortete, beendet. Die Diskusion verlief in sehr freundlicher und informeller Atmosphäre. Die ganze Veranstaltung wurde mit den beiden Seiten wie sehr positiv und wertvoll bewertet.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen „Tage der deutschsprachigen Länder 2014“ folgte am 27. November 2014 und es war ein Vortrag mit anschließender Diskussion auf das Thema: Österreich und seine Rolle in der gegenwärtigen internationalen Beziehungen. Der Vortrag wurde von Mgr. Boris Mattoš, PhD. geleitet, der an der Wirtschaftuniversität in Bratislava der Prodekan für die Bildung ist. Die Studenten hatten während cca 80 Minuten die Möglichkeit, etwa über die innenpolitische Besonderheiten und Aussenpolitik Österreichs zu erfahren. In der anschließenden Diskussion gab es Raum für Fragen über die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Slowakei und die teilnehmenden Studenten interessierten sich in Möglichkeiten des Studiums an Universitäten in Österreich, z.B. durch ein Program Aktion Österreich - Slowakei. Der Vortrag sowohl und Diskussion fanden statt in Deutsch.

Tage der deutschsprachigen Länder 14 /15 wurde abgeschlossen am 1. Dezember mit einem Vortrag mit anschliessender Diskussion orientiert auf slowakischer Kulturdiplomatie und Rolle der Slowakischen Instituten. Die Gäste der Veranstaltung waren Frau Jana Tomková, Direktorin der Abteilung für Kulturdiplomatie am slowakischen Aussenministerium und Frau Alena Heribanová, Direktorin des Slowakischen Institutes in Wien. Diese Veranstaltung war für den Studenten der Fakultät für Politikwissenchaft und Internationalen Beziehungen die attraktivstve. Im Vortrag erfuhren die teilnehmende Studenten wie realisiert man slowakische Kulturdiplomatie und welche Rolle spielen darin 8 Slowakische Institute in der Welt.

Zusätzlich zu diesen drei Veranstaltungen hatten die Studenten auch die Möglichkeit sich an die britische Parlamentsdebatte zum Thema "Beschränkung der Freizügigkeit der Menschen ein Grund, einen Mitgliedstaat von der EU zu ausschließen" teilnehmen. Das Programm der Tage der deutschsprachigen Länder umfasste auch die Vorführung des Films Der Baader Meinhof Komplex.
Comments