DEUTCHLAND TAGE‎ > ‎

2013


        Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV (Deutscher Studentenverein) pripravil v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov a Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie tretí ročník podujatia Dni Nemecka/Deutschland Tage 2013, ktoré sa konalo v dňoch 11.-14. marca 2013 v priestoroch fakulty.

        Podujatie zahájila prednáška veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, Jeho Excelencie, pána Axela Hartmanna, na tému „Deutschland und seine spezifische Position in der EU“. Jeho Excelencia sa vo svojej prednáške venovala historickým východiskám formovania Európskych spoločenstiev a súčasnej Európskej únie, ako aj meniacej sa pozícii Nemecka v Európe od konca druhej svetovej vojny, pričom v súčasnosti je na základe politických ako aj hospodárskych ukazovateľov vnímané ako motor Európskej únie. Zachovanie dominantnosti Spolkovej republiky Nemecko na európskej úrovni závisí v značnej miere aj od výsledkov blížiacich sa volieb do Spolkového snemu. Predvolebnú kampaň, prípravy predvolebných programov so stanovenými prioritami relevantných politických strán predstavil vo svojej prednáške, dňa 12.3.2013, pán PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. z Katedry jazykovedy a translatológie, Fakulty aplikovaných jazykov, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pán Štefančík zároveň poukázal na vplyv volieb do krajinských parlamentov, prebiehajúcich v niektorých spolkových krajinách, ako aj na potenciálnu konšteláciu politických síl po voľbách.

        V tretí deň podujatia Dni Nemecka, 13.3.2013, sa konala diskusia na tému „Zukunft der EU und Eurozone und die Konsequenzen für die Slowakei, Deutschland und Österreich“. Pozvanie do diskusie prijala vyslankyňa veľvyslanectva Rakúskej republiky na Slovensku, pani Regine Rusz, stály zástupca nemeckého veľvyslanca na Slovensku, pán Reinhard Wiemer, pán doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc. a pán Mgr. Marek Lenč, PhD. Prítomní odborníci diskutovali predovšetkým o negatívnych dopadoch dlhovej krízy na ekonomický rast troch zastúpených členských štátov EÚ, nevyhnutnosť ich vzájomnej bilaterálnej hospodárskej a obchodnej kooperácie s cieľom dosahovania vyššej konkurencieschopnosti, znižovania vysokej nezamestnanosti a eliminovania sociálnych rozdielov vo viacerých regiónoch. V širšom kontexte spolupráce taktiež poukázali na výhody vybudovania transatlantickej zóny voľného obchodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, čím by sa posilnila pozícia EÚ voči súčasným dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomikám sveta.

        Zároveň sa študenti oboznámili s možnosťami štúdia nemeckého jazyka prostredníctvom prezentácie medzinárodných certifikačných skúšok Goetheho inštitútu a skúškového centra v Banskej Bystrici ako licenčného partnera Goethe-Institut München, za účasti koordinátorky pre medzinárodné certifikačné skúšky Goethe-Institut Munchen, pani Mgr. Dagmar Fehérovej, a členky skúšobnej komisie pre medzinárodné certifikačné skúšky Goethe-Institut München, pani Mgr. Dorothee Burkert. Program zahŕňal aj neformálnu debatu študentov, tematicky orientovanú na švajčiarsku priamu demokraciu a jej univerzálnu aplikovateľnosť, ako aj premietanie filmu s názvom Almanya - Willkommen in Deutschland.

        Tretí ročník podujatia Dni Nemecka ponúkol študentom širokú paletu tém. Na jednej strane získali poznatky o aktuálnej vnútropolitickej situácie v Nemecku v súvislosti s prípravou volieb do Spolkového snemu. Na druhej strane mali možnosť zhodnotiť špecifické postavenie Nemecka v Európe, ako hlavného motora integračných procesov, a zanalyzovať vzájomné bilaterálne a multilaterálne politické a hospodárske vzťahy troch štátov strednej Európy, Nemecka, Rakúska a Slovenska, ktoré sa usilujú o posilňovanie Európskej únie dovnútra a navonok.


Deutschland Tage 2013

Deutschland Tage 2013

Radoslav Štefančík

        Deutscher Studentenverein DSV bereitete in Kooperation mit der FPVaMV und der Abteilung der Fremdsprachen und Internationalen Kommunikation zum dritten Mal jährliche Veranstaltung Deutschland Tage 2013 vor, die vom 11ten bis zum 14ten März 2013 stattfand. 

        Die Veranstaltung begann mit einem Vortrag vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, S.E. Dr. Axel Hartmann zum Thema „Deutschland und seine spezifische Position in der EU“. Seine Exzellenz widmete sich in seinem Vortrag historischen Ausgangspunkten für die Gründung der Europäischen Gemeinschaften und heutiger Europäischen Union sowie den Veränderungen der Position Deutschlands in Europa seit dem zweiten Weltkrieg bis zur heutiger Rolle, wenn es anhand mehrerer politischer und wirtschaftlicher Angaben für die Antriebskraft der EU gehalten wird. Deutsche Dominanz an der europäischen Ebene hängt im gewissen Maβe auch von den Bundestagswahlen am 22. September 2013 ab. Die Kampagne, Vorbereitungen von Wahlprogrammen, Prioritäten relevanter  politischer Parteien präsentierte Herr PhDr. Radoslav Štefančík MPol., PhD. von der Abteilung der Linguistik und Translatologie, Fakultät für angewandte Sprachen, Ökonomische Universität in Bratislava in seinem Vortrag am 12. März 2013. Herr Štefančík wies sowohl auf den Einfluss der Wahlen in einige Landesparlamente als auch auf die potenzielle Konstellation politischer Kräfte nach den Wahlen hin. 

  Am 13. März 2013 wurde eine interessante Diskussion zum Thema „Zukunft der EU und Eurozone und die Konsequenzen für die Slowakei, Deutschland und Österreich“ organisiert, an der Gesandte der österreichischen Botschaft in der Slowakei, Frau Regine Rusz,  Ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in der Slowakei, Herr Reinhard Wiemer, doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc. und Mgr. Marek Lenč, PhD teilnahmen. Eingeladene Gäste diskutierten vor allem über die negativen Seiten und Konsequenzen der Schuldenkrise für das wirtschaftliche Wachstum in diesen drei vertretenden EU Mitgliedstaaten, über die Notwendigkeit ihrer gegenseitigen bilateralen wirtschaftlichen und Handelszusammenarbeit mit dem Ziel höhere Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, hohe Arbeitslosigkeit zu verringern und soziale Diskrepanzen in mehreren Regionen zu minimalisieren. Im Weiteren deuteten sie Vorteile transatlantischer Freihandelszone zwischen den USA und der EU an, die EU Position gegenüber den sich heutzutage dynamisch entwickelnden Wirtschaftsmächten der Welt stärken sollte. 

        Weiterhin informierten die Koordinatorin für internationale Zertifikatsprüfungen Goethe-Institut München, Frau Mgr. Dagmar Feherová und die Mitgliederin der Prüfungskommission für internationale Zertifikatsprüfungen Goethe-Institut München, Frau Mgr. Dorothee Burkert Studenten über die Studienmöglichkeiten deutscher Sprache durch die Präsentation internationaler Zertifikatsprüfungen des Goethe-Instituts und des Prüfungszentrums in Banská Bystrica, das als Lizenzpartner von Goethe-Institut München wirkt. Das ganze Programm umfasste gleichzeitig auch eine Debatte unter den Studenten, thematisch orientiert an die schweizerische direkte Demokratie und ihre universelle Anwendbarkeit, sowie Filmvorführung Almanya – Willkommen in Deutschland. 

          Deutschland Tage 2013 bot allen Studenten eine breite Palette verschiedener Themen an. Einerseits gewannen sie Kenntnisse über die innerpolitische Situation in Deutschland im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen. Andererseits hatten sie die Möglichkeit spezifische Position der BRD in Europa auszuwerten und gegenseitige nicht nur bilaterale sondern auch multilaterale politische und wirtschaftliche Beziehungen von drei Staaten in Mitteleuropa, und zwar von Deutschland, Österreich und der Slowakei, die sich um die stärkere Europäische Union nach Auβen sowie nach Innen bemühen, zu analysieren. 

Deutschland Tage 2013
Deutschland Tage 2013Deutschland Tage 2013
Comments