DEUTCHLAND TAGE‎ > ‎

2012


        Členovia študentského spolku DSV  sa rozhodli v nadväznosti na prvý ročník z roku 2011 pokračovať v úspešnej tradícii a pripraviť na jednej strane študentom Univerzity Mateja Bela a na druhej strane aj širšej verejnosti zaujímavý program o Nemecku. Podujatie Deutschland – Tage sa uskutočnilo s priateľskou podporou Veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky od 20. – 22. februára 2012 na Fakulte politických vied  a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.

        Prvý deň (20.2.2012) podujatia bol zameraný na pôsobenie karpatských Nemcov na Slovensku. Predstavitelia Múzea kultúry karpatských Nemcov pripravili výstavu o histórii a kultúre karpatských Nemcov, ktorá bola študentom a návštevníkom sprístupnená v priestoroch fakulty do 23. februára 2012. Popoludní sa zároveň konala prednáška Mgr. Rastislava Fiľa z Múzea kultúry karpatských Nemcov, spojená s úvodným filmom a tematicky venovaná zakladaniu, fungovaniu a tradíciám mládežníckych spolkov, vznikajúcich na území Slovenska, predovšetkým v oblasti Kremnice a Nitrianskeho Pravna. Pondelňajšie zahájenie podujatia ukončil film s názvom „Vier Minuten“ v nemeckom jazyku, keďže premietanie filmov predstavovalo jednu z prvých aktivít spolku DSV v čase jeho vzniku, čím sa podporuje rozširovanie nemeckej slovnej zásoby a lepšie porozumenie nemeckého jazyka.

        21.2.2012 bola usporiadaná diskusia pod názvom „Unter der Lampe“ v nemeckom jazyku, ktorej za zúčastnili kultúrny atašé nemeckého veľvyslanca Roland Westebbe, lektor DAAD a vyučujúci na Ekonomickej fakulte UMB Christoph Rosenbaum, M.A., doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc., Mgr. Marek Lenč, Mgr. Judita Janičinová z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a prezidentka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. pôsobiaca aj na Fakulte humanitných vied UMB. Témou diskusie sa stali zahraničnopolitické záujmy Nemeckej spolkovej republiky v rôznych oblastiach. Ako príklad je možné uviesť záujmy v Európskej únii predovšetkým pod vplyvom súčasnej finančnej a dlhovej krízy, v Organizácii Spojených národov z hľadiska bezpečnosti, nasadenia vojenských jednotiek v mierových misiách ako aj možnej reformy Bezpečnostnej rady OSN, v rámci ktorej by Nemecko mohlo získať štatút stáleho člena. Ďalšiu oblasť diskusie tvorili nemecké kultúrne záujmy, realizované prostredníctvom Goetheho inštitútov, taktiež minulé, súčasné a budúce vzťahy so stredoeurópskymi štátmi, predovšetkým Slovenskou republikou. Diskutujúci predstavili svoje zaujímavé postoje k súčasnému smerovaniu nemeckej zahraničnej politiky rozvíjajúcej sa v istých prípadoch v závislosti od negatívnych historických skúseností po Druhej svetovej vojne.

        Podujatie Deutschland – Tage poskytuje nielen študentom zaujímajúcim sa o nemecký jazyk, Nemecko, prípadne iné nemecky hovoriace krajiny, ale aj širšej študentskej skupine možnosti dozvedieť sa niečo viac o aktuálnom dianí vo vyššie uvedených oblastiach a získať nové prospešné poznatky z histórie, medzinárodných vzťahov, politiky, kultúry a ekonómie pre ich ďalšie štúdium. 

Die Mitglieder des Deutschenstudentenvereins haben sich nach dem ersten erfolgreichen Jahr der Veranstaltung entschieden in der Tradition fortzusetzen und an einer Seite für die Studenten der Matej Bel Universität, an der anderen Seite für die Öffentlichkeit interessantes Programm über Deutschland vorzubereiten. Die Veranstaltung Deutschland-Tage wurde mit der freundlichen Unterstützung der deutschen Botschaft in der Slowakei vom 20. bis zum 22. Februar 2012 an der Fakultät der Politikwissenschaft und der Internationalen Beziehungen veranstaltet.

Der erste Tag (20.2.2012) war der Präsentation der Karpatendeutschen in der Slowakei gewidmet. Die Vertreter des Museums der Kultur der Karpatendeutschen haben sich eine Ausstellung über die Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen vorbereitet, die für die Studenten bis zum 23. Februar 2012 an der Fakultät verfügbar war. Am Nachmittag fand ein Vortrag von Mgr. Rastislav Fiľa aus dem Museum der Kultur der Karpatendeutschen statt, der mit einem kurzen Film begann und der Gründung, der Wirkung und den Traditionen der Karpatendeutschenjugendvereine auf dem Gebiet der Slowakei, vor allem in der Region Kremnitz und Deutschprobens, gewidmet war. Der erste Tag der Veranstaltung wurde mit dem Film "Vier Minuten" in der deutschen Sprache beendet, da Filmvorführungen deutscher Filme eine der ersten Aktivitäten des DSVs vorstellten und dadurch die Erweiterung des deutschen Wortschatzes und das bessere Verständnis der deutschen Sprache unterschtüzt  wird.

Am 21. Februar 2012 fand eine Diskussion in der deutschen Sprache unter dem Namen "Unter der Lampe" statt, an der der Kulturatasche der deutschen Botschaft in der Slowakei Roland Westebbe, der Lektor der DAAD und der Lehrer der Ökonomischen Fakultät der Matej Bel Universität Christoph Rosenbaum, M.A., doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc., Mgr. Marek Lenč, Mgr. Judita Janičinová von der Fakultät der Politikwissenschaft und der Internationalen Beziehungen und die Präsidentin des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD., die auch an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Matej Bel Universität tätig ist, teilgenommen haben. Das Thema der Diskussion waren „Außenpolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland in verschieden Bereichen“. Als Beispiele kann man die Interessen in der EU vor allem im Zusammenhang mit der Finanz- und Schuldenkrise, in den Vereinten Nationen aus der Sicht der Sicherheit, des Einsatzes der Streitkräfte in Friedensmissionen und der möglichen Reform des Sicherheitsrates und die Möglichkeit Deutschlands einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat zu erwerben, erwähnen. Ein weiterer Bereich der Diskussion war den durch den Goethe Institut realisierten deutschen Kulturinteressen und der bisherigen so wie auch zukünftigen Beziehungen mit den mitteleuropäischen Staaten, vor allem der Slowakei, gewidmet. Die Teilnehmer der Diskussion haben interessante Positionen über die heutige Richtung der deutschen Außenpolitik, die zum Teil auch von den negativen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges beeinflusst wird, vorgestellt.

Die Veranstaltung Deutschland-Tage bat nicht nur Studenten, die sich für die deutsche Sprache, Deutschland oder andere deutschsprachige Länder sondern auch der breiteren Öffentlichkeit die Möglichkeit an etwas Neues über die aktuelle Ereignisse in diesen Bereichen zu lernen und neue Informationen über die Geschichte, internationale Beziehungen, Politik, Kultur und Ökonomie für ihr weiteress Studium zu gewinnen.

Comments