DEUTCHLAND TAGE‎ > ‎

2011


21.-24. februára 2011 spolok DSV usporiadal zaujímavé podujatie pod názvom Deutschland – Tage, konajúce sa s priateľskou podporou nemeckého veľvyslanectva. Podujatie ponúklo návštevníkom v priebehu štyroch dní veľmi prínosný program, ktorého súčasťou bolo premietanie nemeckej komédie, Soul Kitchen, ocenenej v roku 2009 pri príležitosti 66. ročníka  filmového festivalu v Benátkach, taktiež viacero prednášok a diskusií v slovenskom a nemeckom jazyku.

Veľký záujem vzbudila diskusia pod názvom "Nemecko dnes - aký je príbeh úspešnej krajiny?", ktorej hosťami boli, p. prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc., p. doc. Ľudovít Tito, CSs., p. Rainer Iždinský z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a  p. Christoph Rosenbaum, M.A., z Ekonomickej fakulty UMB. Pozvaní hostia komplexne zanalyzovali problematiku postavenia Nemecka po Druhej svetovej vojne a jeho potenciál opätovne získať dominanciu v Európe a v rodiacej sa Európskej únii, z viacerých hľadísk, historického, bezpečnostného, ako aj ekonomického. Celý obraz vojnou zničenej krajiny, krajiny okupovanej, rozdelenej na dva nezávislé štáty s diametrálne odlišnou ideológiou a smerovaním doplnili vlastné autentické skúsenosti niektorých hostí, ktorí si spomínali na všetky ťažké chvíle, spojené s úsilím východných Nemcov utiecť do západného Nemecka na základe vízie lepšieho, istejšieho a prosperujúceho života.  Postupom času, aj za pomoci iných krajín a predovšetkým prostredníctvom aktívnej angažovanosti významných nemeckých politikov, akými boli Konrad Adenauer, Willy Brandt, Gerhard Schröder, sa Nemecko dokázalo postaviť na vlastné nohy a ukázalo svoju silu konkurovať aj tým najvyspelejším krajinám sveta, a to nielen v hospodárskej oblasti.

V súčasnosti patrí spolu s Francúzskom medzi kľúčových hráčov v Európskej únii, od ktorých rozhodnutia závisí budúce smerovanie všetkých členských štátov EÚ a ktoré sa usilujú o aktívnu kooperáciu s ostatnými európskymi krajinami. Nemecká spolková republika nadviazala veľmi intenzívne vzťahy aj so Slovenskou republikou prostredníctvom ekonomických investícií, ako aj rôznych kultúrnych projektov. Táto vzájomná spolupráca je zastrešená Veľvyslanectvom Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave a preukázala sa aj v rámci spomínaného podujatia Deutschland – Tage, keďže pozvanie prijal kultúrny atašé nemeckého veľvyslanca, pán Rolland Westebbe. Prednáška kultúrneho atašé pod názvom „Presse –Fernsehen – Internet – Zur Bedeutung der Medien in Deutschland“ bola tematicky zameraná na charakteristické znaky mediálnej spoločnosti, výrazne ovplyvnenej modernými technológiami 21. storočia, internetom, sociálnymi sieťami, ako aj na príčiny postupného poklesu záujmu o rozhlas a tlač (noviny a časopisy), nielen v Nemecku, ale aj v ostatných krajinách. Okrem priblíženia problematiky významu médií v súčasnosti v porovnaní s ich postavením v minulosti poukázal pán Rolland Westebbe aj na hlavnú náplň práce kultúrneho atašé na veľvyslanectve, s dôrazom na prípravu návštevy významného politického predstaviteľa, akým je napr. kancelárka Nemeckej spolkovej republiky, pani Angela Merkel, ktorá sa zúčastnila vo februári stretnutia predstaviteľov krajín V 4 na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave, aj za prítomnosti kancelára Rakúskej republiky, Wernera Faymanna, a ukrajinského predsedu vlády, Mykola Azarova.

Na záver podujatia pripravil Deutscher Studentenverein pre záujemcov seminár o možnostiach štúdia v Nemecku a získania štipendií na rôzne študijné pobyty, letné kurzy, poskytované Nemeckou akademickou výmennou službou, DAAD. Všetky informácie sprostredkoval pán  Christoph Rosenbaum, M.A., lektor DAAD z Ekonomickej fakulty UMB. So svojimi skúsenosťami s nemeckým študijným systémom a so štúdiom na Slovensku sa podelil  Magnus Wurm, účastník programu Erazmus. Na základe získaných informácií si môžu študenti vytvoriť predstavu o pre nich najvhodnejších štipendijných programoch, ktoré im na jednej strane umožnia zlepšiť ich vedomosti z nemeckého jazyka, získať viac študijných skúsenosti v zahraničí, tým porovnať základné princípy fungovania nemeckého a slovenského študijného systému a na druhej strane budú mať študenti možnosť bližšie poznať geografické, historické alebo kultúrne zákutia Nemecka.   

    
        Vom 21.-24. Februar 2011 veranstaltete DSV Deutschland Tage unter der Schirmherrschaft der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bratislava. Die ganze Veranstaltung bot den Besuchern im Verlauf von vier Tagen ein interessantes Programm, das einerseits aus der Filmvorführung, Soul Kitchen, einer Komödie mit dem Award anlässlich des 66ten Jahresgangs des Filmfestivals in Venezia, andererseits aus mehreren Vorträgen und Diskussionen in slowakischer und deutscher Sprache bestand.

Groβes Interesse wurde während der Diskussion zum Thema „Deutschland heutzutage – was ist die Geschichte dieses erfolgreichen Landes?“ erweckt. An der Diskussion beteiligten prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc., doc. Ľudovít Tito, CSs., Rainer Iždinský von der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen und Christoph Rosenbaum, M.A., von der Ökonomischen Fakultät UMB. Eingeladene Gäste analysierten aus historischer, wirtschaftlicher und der Sicherheitsperspektive einerseits deutsche Position nach dem zweiten Weltkrieg, andererseits deutsches Potenzial die Dominanz in Europa sowie in der sich entwickelnden Europäischen Union wiederzugewinnen. Das ganze Bild eines nach dem Krieg ruinierten, okkupierten und in zwei Staaten mit unterschiedlicher Ideologie verteilten Landes wurde durch authentische Erfahrungen einiger Gäste ergänzt, die an schwierige Zeiten erinnerten, als sich die Ostdeutschen bemühten nach Westdeutschland wegen sicheres, prosperierendes und besseres Lebens zu fliehen. Deutschland war aber mit der Zeit fähig sich wieder als ein wettbewerbsfähiger, zuverlässiger und wichtiger Partner für andere Staaten Europas und der ganzen Welt durchzusetzen, unter anderem auch mit Hilfe aktiver Politik mehrerer Bundeskanzler, wie zum Beispiel Konrad Adenauer, Willy Brandt, Gerhard Schröder.

 Das ist auch Grund dafür, dass es heutzutage besonders mit Frankreich zu den Schlüsselspielern in der EU gehört und entscheidet über die Zukunftsrichtung aller EU-Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang bemüht es sich um enge Kooperation mit anderen europäischen Staaten. Die slowakisch-deutsche Zusammenarbeit wird vor allem durch die slowakische Botschaft in Berlin und die deutsche in Bratislava geschirmt. Gerade die deutsche Botschaft trug zum interessanten Programm der Deutschland-Tage bei, weil unsere Einladung Kultur-und Presseattaché Herr Roland Westebbe annahm. Sein Vortrag „Presse –Fernsehen – Internet – Zur Bedeutung der Medien in Deutschland“ wurde thematisch sowohl an die Charaktereigenschaften der Mediengesellschaft, die von modernen Technologien des 21ten Jahrhunderts, vom Internet, von sozialen Netzwerken beeinflusst wird, als auch an die Ursachen fortschreitender Senkung von Interessen an der Presse, am Rundfunk nicht nur in Deutschland sondern auch in den anderen Staaten orientiert. Außerhalb der Medienproblematik widmete sich Herr Westebbe auch der Arbeit  eines Kulturattaché an der Botschaft mit dem Rücksicht auf die Vorbereitungen der offiziellen Besuche bedeutender Politiker, wie zum Beispiel des Besuchs der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Slowakei anlässlich des Treffens V4 Vertreter, österreichischen Bundeskanzlers Werner Faymann und des ukrainischen Ministerpräsidenten Mykola Azarov.  


Zum Schluss der Deutschland-Tage bereitete DSV ein Seminar über die Studienmöglichkeiten und Stipendienprogramme, Sommerkurse in Deutschland, um die man sich im Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD bewerben kann, vor. Alle Informationen wurden vom Herrn Christoph Rosenbaum, M.A., Lektor des DAAD an der Ökonomischen Fakultät UMB in Banská Bystrica vermittelt. Seine Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem und dem Studium in der Slowakei teilte Magnus Wurm, einer der Erasmus Studenten an der FPVaMV, mit. Dieses Seminar ermöglicht Studenten sich eine bessere Vorstellung von den für sie am besten passenden Studienangeboten in der BRD zu bilden. Durch das Studium im Ausland können sie ihre Sprachkenntnisse verbessern, slowakisches und deutsches Schulsystem vergleichen und besser geografische, historische und kulturelle Seite Deutschlands kennenlernen.     


    
Comments